OPaZ in de regio: "Samen kom je verder"​

In iedere regio (noord, oost, zuid, west) is een coördinator van OPaZ actief die luistert naar vragen en behoeften, verbindingen legt tussen mensen met een zorgvraag en partners, mooie initiatieven uitlicht, opschalingsroutes in kaart brengt en het gedachtegoed van OPaZ verspreidt. In een serie van vier artikelen stellen wij onze coördinatoren aan je voor. Deze week: Maud Jonkhout, Regiocoördinator Oost.

Maud Jonkhout, OPaZ Regiocoördinator Oost
Maud Jonkhout

Cadeau

“De rode draad in mijn werk is dat ik altijd een brugfunctie vervul tussen mensen die elkaar niet of moeilijk kunnen vinden, of mensen die elkaars taal niet spreken,” vertelt Maud Jonkhout, Regiocoördinator Oost bij OPaZ. Al bijna 20 jaar werkt ze op detacheringsbasis aan opdrachten als projectleider, coördinator, adviseur en coach. Deze opdrachten waren vooral in het strafdomein, zoals politie, OM, en het gevangeniswezen. “Ik maak me graag sterk voor jeugd en kwetsbare groepen. De rol die ik nu voor OpaZ vervul zie ik daarom als een enorm cadeau.” 

Toen Maud regiocoördinator werd maakte ze razendsnel kennis met het zorgdomein. “Wat me meteen opviel was de kracht, hoge betrokkenheid, professionaliteit en trots in de zorg,” vertelt ze. “Aan de andere kant zie ik ook dat het zorgsysteem niet altijd aansluit bij de zorgvraag, en dat mensen zich daardoor regelmatig niet gezien voelen.” Als regiocoördinator probeert ze het gesprek daarover op gang te brengen en partijen die iets voor elkaar kunnen betekenen aan elkaar te verbinden. Het gedachtegoed van OpaZ, om anders te leren denken en werken, helpt daarbij.

Zorg en straf

Dat doet Maud vooral in situaties waarin zowel het zorg- als het strafdomein een rol spelen. “Ik merk dat beide domeinen open staan voor contact en onderlinge verbinding, maar dat ze elkaar niet uit zichzelf opzoeken. Door ontmoetingen te organiseren help ik die partijen samen op weg.” Zo organiseert ze bijvoorbeeld samen met Ellen (regiocoördinator Noord) een werkbijeenkomst over kinderen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en een verhoogde kans op verslaving en/of een groter risico om in aanraking te komen met justitie. Tijdens de bijeenkomst komen professionals uit het strafdomein, jeugd, zorg, werk en inkomen, onderwijs en het sociaal domein samen om te kijken wat deze kwetsbare groep mensen nodig heeft, hoe we de domeinen hierin kunnen verbinden, en om kennis uit te wisselen. 

Maud: “We onderzoeken samen op welke momenten in de ontwikkeling een kind het meest kwetsbaar is: wat zijn DE momenten waarop de kans dat het ‘misgaat’ groter is, en welke personen en organisaties moeten op die momenten aangehaakt zijn of stand-by staan?” In de toekomst wil Maud nog meer inzetten op dit soort ontmoetingen en kennisdeling. Dat kan voor elke kwetsbare groep met een complexe zorgvraag. “Je zou zo’n bijeenkomst bijvoorbeeld ook kunnen organiseren voor professionals en naasten van mensen met verward gedrag. Ik kan me voorstellen dat ook daar verbindingen ontbreken of dat mensen en partijen nog alleen werken terwijl dat niet hoeft.”

Samen kom je verder

Als regiocoördinator werk je op twee manieren. Aan de ene kant proactief, bijvoorbeeld bij het opsporen en verder helpen van initiatieven en verschilmakers en het begeleiden van actieonderzoeken, en aan de andere kant reactief, door vragen uit de regio op te pakken en op aanvraag presentaties te geven en kennis vanuit OPaZ te delen met zorgprofessionals in organisaties. 

“Hoe dan ook heb ik mijn collega’s daarbij nodig,” vertelt Maud. “Op het gebied van complexe zorg krijg je te maken met zo veel verschillende invullingen, doelgroepen en organisaties, dat je niet voor elke vraag de juiste expertise hebt. Het is dan ook ontzettend fijn dat de vier regiocoördinatoren allemaal andere achtergronden, werkwijzen en kennis hebben, waar je op kunt rekenen. Eens in de maand zitten we een hele dag bij elkaar om onze bevindingen te delen, om rode draden op te sporen en elkaar verder te helpen. We kijken samen waar we netwerken kunnen versterken, en dragen interessante onderwerpen en thema’s voor beleid en andere afdelingen bij VWS aan bij het programmamanagement van OpaZ.” 

Toekomstvisie

In haar werk als regiocoördinator hoopt Maud een aantal mooie mijlpalen te behalen. “Ik hoop ten eerste dat ik het in mijn regio voor elkaar krijg om een steviger netwerk neer te zetten rond kwetsbare doelgroepen, en dat ik een rol kan spelen in het bij elkaar brengen van partijen die elkaar nodig hebben. Daarnaast vind ik het belangrijk om de informatievoorziening beter aan te laten sluiten op de doelgroepen. Dat kunnen burgers zijn, maar ook zorgprofessionals. Er is al veel kwalitatief goede informatie, maar die wordt nog niet altijd gevonden door de mensen waarvoor het bedoeld is.” De regiocoördinatoren houden zich daarom de aankomende tijd ook bezig met het in kaart brengen van de informatiebehoefte van de verschillende doelgroepen in de regio, en de manieren waarop informatie bij ze terecht moet komen. Deze inventarisatie kan dan leiden tot de ontwikkeling van een ‘wegwijzer’, die het in geval van een complexe zorgvraag makkelijker maakt om de juiste informatie te vinden.