OPaZ online denktank 6 november 2020

Op vrijdag 6 november vond de OPaZ denktank eindelijk weer plaats! Samen met partners, cliëntondersteuners, ervaringsdeskundigen en de regiocoördinatoren van OPaZ gingen we in gesprek over het vervolg van en ná het programma. Van bijpraten en goede ideeën, adviezen, inspiratie tot mooie reacties. Het was weer een bevlogen bijeenkomst, gelukkig lukt dat ook online!

Impact in de regio

Eind 2019 is OPaZ een nieuwe fase gestart met de inzet van coördinatoren in de regio’s noord, oost, zuid en west. De regiocoördinatoren onderzochten in de praktijk waarom het soms zo lastig is om passende zorg te organiseren. Ze dachten mee over lokale vraagstukken, gaven waar nodig hulp en ondersteuning en boden een luisterend oor. Deze maanden analyseren we de lessen, wat werkt er wel en niet? De geleerde lessen plaatsen we in een magazine die eind dit jaar klaar is.

De rol van de regiocoördinator stopt per 1 januari 2021 en ook het programma is in een afrondende fase. Nu staan we vooral stil bij de vraag: hoe zorgen we ervoor dat onze geleerde lessen, aanbevelingen, oplossingen en contacten goed bewaard blijven en bij de juiste mensen terecht komen? En wat moet er komend jaar verder gebeuren? In drie groepen gingen we uiteen om hier verder over te praten.

Deelsessie 1: OPaZ routewijzer is een mens

Maud Jonkhout, regiocoördinator Oost-Nederland, en Eefje Klijberg, regiocoördinator West-Nederland, dachten samen met de deelnemers na over de rol van de menselijke routewijzer. Is dat de rol van vertaler van de zorgvraag en degene die de route wijst naar passende zorg? Een bemiddelaar die partijen samen laat zoeken naar oplossingen? Of is het iemand met een coachende rol voor professionals? Al pratende kwamen Maud en Eefje er samen met de groep achter dat alle drie de rollen van belang zijn. Zo is er behoefte aan een persoon die informatie aan elkaar koppelt, verbindingen legt en als vraagbaak optreedt voor cliënten. Daarbij was de conclusie dat dit geen nieuwe functie moet worden. Bestaande functies en structuren moeten worden ondersteund en geoptimaliseerd. Daarvoor is het belangrijk dat informatie beter wordt ontsloten. Een voorbeeld uit de groep maakte dit extra duidelijk: “Elke gemeente heeft de zorg op een eigen manier ingericht. Dat biedt enorme voordelen, maar daardoor wordt het ook lastig om te weten wat de mogelijkheden zijn.”

Deze sessie was een vervolg op de eerdere themasessie. Lees hier meer informatie.

Deelsessie 2: Informatie en kennisdeling in de regio

Waar laten we alle informatie en inspiratie landen? Daar dachten de deelnemers onder leiding van Ingrid Claassen en Vicky Dorst over na. De conclusie van de groep? Op de plek waar complexe zorgvragen zich in de praktijk voordoen. Daarvoor moeten we bij de cliëntondersteuners zijn. Hierbij is intervisie en een sterk netwerk enorm belangrijk voor een cliëntondersteuner. Deze persoon kan namelijk nooit over alle informatie en kennis beschikken. Gelukkig gebeurt dat al volop, maar er is zeker nog winst te behalen gaven de deelnemers uit de groep aan. Zo zou OPaZ  kennis en praktische tips nog meer kunnen delen tijdens congressen en bij scholingsmomenten voor cliëntondersteuners. Ook de zorgkantoren zijn een belangrijke plek waar de geleerde lessen van OPaZ moeten landen. Mensen horen en zien vaak volop mooie voorbeelden van hoe het anders kan, maar het ook écht anders doen is vaak een groeiproces en gaat niet van de een op andere dag.

Deelsessie 3: Zorgkantoren en gemeenten

De deelsessie ‘zorgkantoren en gemeenten’ werd verzorgd door Liza Leijenhorst, regiocoördinator Zuid-Nederland, en Ellen Kemper, regiocoördinator Noord-Nederland. In de deelsessie gingen we op zoek naar manieren om de organisaties en mensen te bereiken, die nu nog minder zijn aangehaakt. Ellen ging nog in op zes uitgangspunten: sluit aan bij de persoon, start in de leefwereld, regie op de juiste plek, weet dat je niet alles weet als het gaat om complexe zorg en besef je dat we een netwerk nodig hebben om complexe zorg passend te maken en benut ruimte in wetten en regels. Een van de reacties uit de groep: “Er is een verschuiving zichtbaar, de leefwereld van de cliënt is steeds vaker het vertrekpunt. Hierbij is ervaringsdeskundigheid steeds belangrijker. Wel blijft het moeilijk vast te stellen of jouw inzet iets heeft bijgedragen, maar alle kleine stapjes helpen wel degelijk mee aan de beweging.” Ook werd genoemd dat er meer gesprek moet plaatsvinden met zorgaanbieders. Wat gaat er bijvoorbeeld niet goed? Er mag beter geluisterd worden naar wat ouders en gezinnen willen. Hoe verder? “We hebben pioniers nodig om de olievlek te vergroten”, werd gezegd. “Het gedachtegoed uitdragen, verandering teweegbrengen, een andere invalshoek nemen. Het valt of staat met persoonlijk contact.” Ook werd aangegeven dat het per gemeente heel verschillend is wat mogelijk is. “Verhalen van ervaringsdeskundigen zijn enorm belangrijk, omdat je hiermee laat zien dat het ook goed kan gaan.”

Wat heeft OPaZ je gebracht en wat geef je ons mee?

Een inspirerend netwerk, nieuwe inzichten, zicht op wat er gebeurt in de praktijk, doorbraken, ondersteuning bij het boven water krijgen van het echte probleem, verbinding met organisaties. Enkele mooie reacties op de vraag: Wat heeft OPaZ jou gebracht de afgelopen jaren? Veel van de deelnemers zijn al lange tijd betrokken bij het programma. We keken daarom dan ook graag met hen terug op de afgelopen tijd. Het gesprek leverde mooie reacties en verhalen op: “door het gebruik van de persona’s konden we de zorgbehoefte van de cliënt beter in kaart brengen”

Tot slot vroegen we de deelnemers wat ze ons wilden meegeven. Ook op die vraag ontvingen we goede input. Zo werd bijvoorbeeld het idee van regionale denktanks geopperd. Ook werd meegeven dat cliëntondersteuners zelf ook vaak behoefte hebben aan onafhankelijk advies/ondersteuning. Daarbij is het goed om scherp te blijven op het ophalen van ervaringsverhalen en die te blijven delen. Een hoop waardevolle input waar we ons de komende maanden op kunnen focussen. Elke Buis (VWS) sloot de denktank af: “We ronden het programma wel af, maar we zijn nog niet klaar en we weten elkaar te vinden. Dank voor alle inspiratie en tot 5 februari op de laatste denktank!”

Alle informatie op een rij

Tijdens de denktank nam programmamanager Vicky Drost ons in een vogelvlucht mee in de resultaten van de afgelopen periode. Daarin kwamen de persona’s aanbod, de geleerde lessen van de regiocoördinatoren, werden de onderzoeken naar de routewijzer benoemd en spraken we kort over de inzichten van de praktijkinitiatieven. Alle informatie kun je teruglezen via de volgende links.

Verslagen en presentaties Inzichten van initiatieven
Verslagen en presentaties Duidelijk over routes en opschaling

Blijf op de hoogte! Volg ons op Twitter, LinkedIn en Facebook.