Mijn kind met een ernstige meervoudige beperking wordt 18 jaar

Kinderen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) hebben van jongs af aan intensieve zorg nodig. Zij krijgen daarvoor meestal een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Die indicatie is levenslang geldig; de zorg blijft doorgaan als uw kind volwassen is.

Wat moet u regelen als uw kind 18 jaar wordt?

 

Wettelijke vertegenwoordiging

Tot uw kind 18 jaar is, bent u de wettelijk vertegenwoordiger voor kind. U beslist over de financiën en de zorg voor uw kind. Vanaf de 18e verjaardag zijn kinderen meerderjarig. Voor de wet zijn zij dan handelingsbekwaam: zij mogen bijvoorbeeld contracten afsluiten. Dit geldt ook voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Uw kind vertegenwoordigen

Bij een ernstige verstandelijke beperking is het nodig uw kind te (laten) vertegenwoordigen.

 • U kunt dat zelf doen. Als ‘familievertegenwoordiger’ kunt u bijvoorbeeld contact hebben met huisarts of de arts VG (arts voor verstandelijk gehandicapten).
 • Organisaties als het CAK, het UWV, het CIZ, de bank en de verzekeringsmaatschappij eisen in de praktijk vaak een wettelijk vertegenwoordiger vanaf het moment dat een kind met een verstandelijke beperking 18 jaar is.
 • Een wettelijk vertegenwoordiger wordt door de kantonrechter aangewezen.

Vertegenwoordiging op tijd regelen

Regel de vertegenwoordiging uiterlijk 3 maanden vóór de 18e verjaardag van uw kind. Ook als u zelf de vertegenwoordiger blijft!

Mentor, bewindvoerder of curator 

De kantonrechter kan u als mentor, bewindvoerder of curator voor uw kind benoemen.

 • Een mentor beslist op het persoonlijke vlak, waaronder de zorg.
 • Een bewindvoerder beheert de geld en goederen.
 • Een curator doet beide.

Zie Rijksoverheid.nl voor meer informatie over mentorschap, bewindvoering en curatele. U vindt daar ook uitleg over de aanvraag.

 

Bij een pgb: gewaarborgde hulp

Heeft uw kind een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz-zorg) en ontvangt u een persoonsgebonden budget? Dan moet u waarschijnlijk een gewaarborgde hulp aanstellen als uw kind 18 jaar wordt. Deze persoon zorgt ervoor dat aan alle verplichtingen wordt voldaan die horen bij het pgb.

Wie kan gewaarborgde hulp zijn?

Als ouder kunt u zelf de gewaarborgde hulp zijn, maar u kunt er ook iemand anders voor vragen.

Wanneer is een gewaarborgde hulp verplicht?

Bij de volgende zorgprofielen voor mensen met een verstandelijke beperking is een gewaarborgde hulp verplicht:

 • VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (VG 4);
 • VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (VG 5);
 • VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (VG 6);
 • VG Besloten wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (VG 7);
 • VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (VG 8)

Dit geldt ook als iemand op grond van de AWBZ recht had op een zorgzwaartepakket VG 4, 5, 6, 7 en 8 en VV 4, 5, 6 en 7. 

Het zorgkantoor beoordeelt of de gewaarborgde hulp aan de eisen voldoet

Die eisen verschillen per zorgkantoor. U kunt bij uw zorgkantoor opvragen aan welke eisen de gewaarborgde hulp moet voldoen.

NB: Voor het pgb is ook het belangrijk dat u op tijd vertegenwoordiging regelt. Anders wordt uw kind vanaf zijn of haar 18e verjaardag automatisch zelf de budgethouder. Uw zoon of dochter ontvangt uiterlijk 8 weken voor zijn of haar 18e verjaardag een uitnodiging van uw zorgkantoor voor een bewuste keuze-gesprek. Zorgkantoren ervaren geen problemen als het gaat om het regelen van een gewaarborgde hulp voor de cliënten binnen 8 weken.

 

Geldzaken

Eigen bijdrage voor Wlz-zorg

Vanaf de 18e verjaardag wordt een eigen bijdrage gevraagd voor Wlz-zorg van uw kind (Wlz-zorg is zorg vanuit de Wet langdurige zorg). De hoogte ervan wordt door het CAK vastgesteld en is onder andere afhankelijk van

 • de leeftijd van uw kind
 • uw inkomen
 • de verblijfssituatie (woont uw kind thuis of in een zorginstelling).

U kunt een proefberekening maken op de website van het CAK.

De eigen bijdrage wordt automatisch berekend, u hoeft hiervoor zelf niets te regelen. Het CAK stuurt u iedere maand een rekening voor de eigen bijdrage. De eerste rekening komt meestal enkele maanden nadat uw kind 18 jaar is geworden. Soms staan er meerdere maanden op één rekening. Zie ook de veelgestelde vragen over betalingen bij het CAK.

Eigen risico voor medische kosten

Als uw kind 18 jaar wordt, moet u een eigen zorgverzekering voor hem of haar afsluiten (zie Verzekeringen). Daarbij hoort een verplicht eigen risico. In 2017 en 2018 is dat € 385. Dit bedrag wordt (maximaal) in rekening gebracht als uw kind medische zorg krijgt die onder het verplicht eigen risico valt. Denk bijvoorbeeld aan een medische behandeling in het ziekenhuis.

Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering. Uw kind heeft géén eigen risico voor:

 • Kosten van de huisarts
 • Hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg
 • Wijkverpleging
 • Ketenzorg
 • Nacontrole van levende orgaandonor
 • Vergoedingen uit een aanvullende verzekering

(Dubbele) kinderbijslag

Kinderbijslag is geld dat u krijgt voor de opvoeding en verzorging van kinderen tot 18 jaar. Kinderen met een intensieve zorgvraag krijgen vaak dubbele kinderbijslag. De (dubbele) kinderbijslag stopt als uw kind 18 jaar wordt. U krijgt hierover informatie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Zorgtoeslag

Als uw kind 18 jaar wordt, moet u voor hem of haar een eigen zorgverzekering afsluiten. U betaalt daarvoor premie. Uw kind heeft dan recht op zorgtoeslag als bijdrage in de kosten van de eigen zorgverzekering. U kunt zorgtoeslag voor uw kind aanvragen via www.belastingdienst.nl (zie verder bij DigiD).

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Uw kind kan misschien huurtoeslag krijgen als u een (onzelfstandige) woonplek huurt voor uw kind, bijvoorbeeld in een kleinschalig woonproject. Het is afhankelijk van de precieze situatie of huurtoeslag mogelijk is. U vindt hierover meer informatie op www.belastingdienst.nl.

DigiD

Een DigiD is een digitale handtekening waarmee u toegang kunt krijgen tot websites van de overheid. Het geeft ook toegang tot de persoonlijke gegevens bij het UWV, Belastingdienst en verschillende websites in de zorg. Met het Digid kan iemand zorg- en huurtoeslag aanvragen, een Wajong-uitkering aanvragen en de belastingaangifte online regelen.

Het DigiD kan worden aangevraagd via www.digid.nl. Nadat de DigiD is geactiveerd kunt u en/of de mentor, bewindvoerder, curator een machtiging aanvragen (zie www.digid.nl/machtigen/). Met deze machtiging is het mogelijk om namens uw kind aanvragen te doen of wijzigingen door te geven.  

Eigen bankrekening

Om zorgtoeslag of huurtoeslag te kunnen ontvangen is het belangrijk dat er een rekeningnummer is geopend op de naam van degene die de zorg- of huurtoeslag ontvangt.

De Belastingdienst stort deze toeslagen niet op de bankrekening van ouders. Om fraude met toeslagen te voorkomen, betalen zij toeslagen alleen op een bankrekening van de persoon die recht heeft op de toeslag.

Inkomen

Mensen met een ernstige meervoudige beperking komen meestal in aanmerking voor de Wajong. Dit is een uitkering op minimumloonniveau. Het UWV beoordeelt of uw kind hiervoor in aanmerking komt. Vraag de Wajong-uitkering op tijd aan: 5 maanden voordat uw kind 18 jaar wordt. Zie ook www.uwv.nl.

Beoordeelt het UWV dat werk mogelijk is? Dan kan uw kind vanaf 18 jaar een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente. Voor meer informatie zie www.werk.nl.

 

Verzekeringen

Zorgverzekering

Tot hun 18e jaar zijn kinderen gratis meeverzekerd in de ziektekostenverzekering van hun ouders. Als uw kind 18 jaar wordt is dit niet meer mogelijk. Uw kind heeft dan een eigen zorgverzekering nodig. U krijgt hierover informatie van uw verzekeraar.

Aansprakelijkheidsverzekering

Als uw kind 18 is, bent u als ouder niet meer aansprakelijk voor de schade die uw kind veroorzaakt. U kunt in de polis van uw aansprakelijkheidsverzekering nakijken of uw kind meeverzekerd is. Meestal zijn kinderen in het gezin tot 27 jaar meeverzekerd, maar dat is niet altijd zo! Het advies is om een aparte aansprakelijkheidsverzekering voor uw kind af te sluiten zodra hij of zij niet meer meeverzekerd is.

 

Verandert de zorgvraag van uw kind?

U kunt hulp krijgen van een cliëntondersteuner bij het regelen van de zorg.

 • Krijgt uw kind zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u bij uw zorgkantoor navragen welke organisatie de cliëntondersteuning levert.
 • Krijgt uw kind zorg uit de Jeugdwet? Dan kunt u bij uw gemeente navragen welke organisatie de cliëntondersteuning levert.

Is het niet duidelijk bij welke instantie u moet zijn, of wordt u van de ene organisatie naar de andere gestuurd? Neem dan contact op met Juiste Loket voor informatie en advies.

 

Wilt u persoonlijk advies? Neem contact op met het Juiste Loket (voor cliënten, naasten en professionals)