Veelgestelde vragen

U vindt hier veelgestelde vragen over de vier zorgwetten. Klik op een vraag om het antwoord te zien. 

Valt de zorg van u of uw kind nu onder de Regeling Wlz-indiceerbaren maar gaat deze zorg vanaf 1 juli 2017 naar de gemeente en/of zorgverzekeraar? En wilt u deze zorg zelf (blijven) inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb)? 

Dan kunt u een pgb aanvragen bij uw gemeente en/of zorgverzekeraar. Uw aanvraag wordt beoordeeld op grond van de nieuwe wetten (Jeugdwet, Wmo en/of Zorgverzekeringswet). Het is daarom belangrijk dat u goed omschrijft waarom een pgb voor u belangrijk is. De voorwaarden verschillen per wet. Als u aan de voorwaarden voldoet, heeft u recht op een pgb.

Bent u het niet eens met de beslissing die uw gemeente of zorgverzekeraar neemt over uw pgb-aanvraag? Op Rijksoverheid.nl staat informatie over bezwaar maken. Voor advies kunt u terecht bij Meldpunt Juiste Loket.

Pgb voor jeugdhulp of Wmo-ondersteuning

Gemeenten kunnen bij het CAK de gegevens opvragen van mensen die overgaan van het Wlz-overgangsrecht naar de Wmo/Jeugdwet. Het gaat om deze gegevens:

 • BSN 
 • Geboortedatum
 • Gemeente
 • Grondslag
 • Functie (soort zorg) met de start- en einddatum per functie
 • Uw voorkeur voor zorg in natura of pgb (per functie)

1 juli 2017 lijkt nog ver weg, maar het is verstandig om op tijd contact op te nemen met uw gemeente. Houd rekening met de volgende termijnen:

 • Uw gemeente heeft 8 weken de tijd om uw aanvraag te beoordelen.
 • Bij een eventueel bezwaar heeft uw gemeente 6-12 weken de tijd voor de beoordeling en afhandeling.
 • Na toekenning van uw budget is er nog 2 tot 3 maanden nodig voor uw zorgovereenkomsten en de beoordeling door de SVB.

Meld u zich daarom bij voorkeur vóór 1 januari 2017 bij uw gemeente, zodat u voor 1 april 2017 weet wat uw budget is. U kunt bij uw gemeente navragen waar u moet zijn. Vaak is dat het sociaal wijkteam of het Wmo-loket, maar dit verschilt per gemeente.

Betaling van uw zorgverlener per 1 juli 2017 is mogelijk als:

 • uw gemeente uw toekenningsbeschikking voor 1 mei bij de SVB heeft ingediend, én
 • u uw zorgovereenkomst voor 1 juni 2017 bij de SVB heeft ingediend.

Pgb voor wijkverpleging

U kunt nu al contact opnemen met uw zorgverzekeraar om te vragen welke (kinder)wijkverpleegkundige de indicatie kan stellen voor de zorg die u wilt inkopen met een pgb.

Vraag ook aan uw verzekeraar op welk moment de indicatie het beste gesteld kan worden. Er is immers tijd nodig voor de verwerking van de aanvraag, maar tegelijkertijd mag de indicatie niet te oud zijn (meestal wordt drie maanden aangehouden). Uw zorgverzekeraar kan u hierin adviseren.

Een algemene richtlijn is dat de indicatie met uw pgb-aanvraag op 1 april 2017 bij uw zorgverzekeraar binnen moet zijn.

Mogelijke veranderingen

Als uw gemeente of zorgverzekeraar u een pgb toekent, kunt u te maken krijgen met andere regels dan onder het Wlz-overgangsrecht.

 • Uw gemeente/zorgverzekeraar kan bepaalde eisen stellen aan uw zorgverlener. Als uw huidige zorgverlener daar niet aan voldoet, moet u misschien een andere zorgverlener kiezen.
 • Gemeenten en zorgverzekeraars hanteren andere tarieven dan zorgkantoren. Deze tarieven zijn niet landelijk vastgelegd, maar verschillen per gemeente/zorgverzekeraar. Het is verstandig om van tevoren na te gaan welke tarieven uw gemeente of zorgverzekeraar gebruikt. (Zorgverzekeraars vermelden de tarieven in de polis.)
 • Sommige gemeenten en zorgverzekeraars keuren een pgb-overeenkomst niet goed als zij dezelfde zorg in natura hebben ingekocht bij de zorginstelling van uw keuze. In die situatie bent u aangewezen op zorg in natura.

Meer informatie

Aanmaakdatum: 29 november 2016
Wijzigingsdatum: 15 februari 2017

U krijgt nu zorg op basis van uw zorgprofiel. U ben daardoor niet vanzelf in de 'vangnetregeling' gekomen die op 1 januari 2017 is ingegaan. Maar mocht het nodig zijn, dan kunt u wel een beroep doen op deze regeling. Als uw zorgvraag wijzigt kunt u hierover contact opnemen met een cliëntondersteuner van het zorgkantoor.

Aanmaakdatum: 12 juli 2016
Wijzigingsdatum: 15 februari 2017

De gemeente moet een onderzoek doen naar uw persoonlijke situatie. Daarbij kijkt de gemeente samen met u naar wat u zelf nog kan, waar uw omgeving kan helpen en waar ondersteuning nodig is. Als u toch meer ondersteuning nodig heeft dan uw familie, buren of vrienden kunnen bieden, kunt u dit bij de gemeente aanvragen. De gemeente doet u dan een voorstel.

Uw gemeente nodigt u uit om hierover te praten. Gemeenten kunnen dit gesprek zelf voeren. Of ze regelen dat een andere organisatie dit voor hen doet. In veel gemeenten doen medewerkers van een sociale wijkteam de gesprekken.

Als u dit gesprek moeilijk vindt, kunt u hulp vragen van een cliëntondersteuner. De hulp van de cliëntondersteuner is gratis.

Zie ook:

Aanmaakdatum: 16 oktober 2014
Wijzigingsdatum: 8 april 2016

Een jeugdhulp-pgb is mogelijk als:

 • De gemeente uw kind een individuele voorziening toekent.
 • U kunt aangeven waarom hulp ‘in natura’ niet geschikt is.
 • U het pgb kunt beheren (ondersteuning inkopen, hulpverleners aansturen).
 • U zorg inkoopt die goed en veilig is.

De gemeente zal uw kind een individuele voorziening aanbieden (ondersteuning in natura). U moet bekijken of die individuele voorziening geschikt is. Bijvoorbeeld door te overleggen met de organisatie die de hulp of voorziening gaat leveren.

Is die voorziening niet geschikt? Dan schrijft u op hoe u dit onderzocht heeft. En waarom het persoonsgebonden budget echt nodig is in uw situatie. 

Als u voldoet aan de voorwaarden, mag uw gemeente het pgb niet weigeren. 

Aanmaakdatum: 16 oktober 2014
Wijzigingsdatum: 8 april 2016

Wilt u Wmo-ondersteuning aanvragen bij uw gemeente? Dan bespreekt de gemeente met u, uw mantelzorger en eventuele anderen in uw netwerk wat realistische mogelijkheden zijn. Het is belangrijk dat uw mantelzorger u goed kan ondersteunen, maar ook bijvoorbeeld kan blijven werken.

Zo nodig krijgt uw mantelzorger ondersteuning om de zorg zo goed mogelijk te organiseren, binnen de eigen mogelijkheden, door gebruik te maken van anderen in het netwerk en waar nodig professionele ondersteuning. 

De gemeente mag uw mantelzorger niet verplichten om (meer) mantelzorg te leveren.

Aanmaakdatum: 27 november 2014
Wijzigingsdatum: 8 april 2016

Om een pgb te krijgen moet u uitleggen waarom de zorg in natura niet geschikt voor u is. Zorg in natura is ondersteuning die de gemeente heeft ingekocht, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp via een thuiszorginstelling of een standaard model rolstoel. 

Verder moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U moet het budget kunnen beheren (zelf zorg inkopen en zorgverleners aansturen). U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen.
 • U moet 'doeltreffende' ondersteuning inkopen. Dat betekent: dankzij de ondersteuning kunt u zelfstandiger leven. Verder moet de ondersteuning cliëntgericht en veilig zijn.

De gemeente kan niet 'zomaar' een pgb weigeren. Als u aan de voorwaarden voldoet, heeft u recht op een pgb. 

Aanmaakdatum: 16 oktober 2014
Wijzigingsdatum: 8 april 2016

Uw gemeente kan een pgb alleen weigeren als u niet voldoet aan de regels voor het pgb.

De gemeente kan uw pgb niet weigeren als het pgb duurder is dan ondersteuning in natura. U moet het verschil dan wel zelf bijbetalen.

In de Wmo 2015 is geen minimumaantal uren of dagdelen opgenomen om voor een pgb in aanmerking te komen.Sinds 1 januari 2015 geldt de 10 uursgrens dus niet meer.

Aanmaakdatum: 16 oktober 2014
Wijzigingsdatum: 8 april 2016

Als u een pgb aanvraagt, nodigt het zorgkantoor u uit voor een gesprek om te kijken wat het beste bij u past. Dit kan een pgb zijn, maar het kan ook zijn dat zorg in natura of een combinatie (mpt) het beste past.

 • U beschrijft in een budgetplan welke zorg u inkoopt en bij welke zorgverlener(s).
 • U sluit met elke zorgverlener een contract af en voegt daar telkens een zorgbeschrijving bij. Het zorgkantoor en de SVB kunnen de zorgverlener pas uitbetalen als zij het contract hebben goedgekeurd.
 • U mag een vertegenwoordiger aanwijzen die het pgb voor u beheert. Dit kan ook verplicht zijn.
Aanmaakdatum: 16 oktober 2014
Wijzigingsdatum: 8 april 2016

Het ‘modulair pakket thuis’ (mpt) is een leveringsvorm voor mensen met een Wlz-indicatie (zorg met verblijf). Het is bedoeld voor mensen die ervoor kiezen om thuis te blijven wonen, en dus niet naar een zorginstelling te verhuizen. Dit is een alternatief voor een opname in een instelling of een volledig pakket thuis. U kunt een mpt combineren met een persoonsgebonden budget.

Met het mpt krijgt u bepaalde delen (modules) van uw zorg 'in natura' thuis geleverd. U kunt de zorg in natura combineren met een pgb. 

Aanmaakdatum: 27 november 2014
Wijzigingsdatum: 8 april 2016

Het modulair pakket thuis (mpt) is alleen mogelijk als uw situatie thuis geschikt is om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen. Doelmatig wil zeggen dat de zorg thuis niet duurder is dan in een instelling. Een mpt is vooral geschikt als er voldoende mantelzorg beschikbaar is om (delen van) het benodigde toezicht over te nemen. 

Kiest u voor een combinatie van een mpt en een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan gaat het zorgkantoor na of de manier waarop u het mpt en het pgb wil combineren verantwoord en doelmatig zijn. U moet hiervoor een budgetplan maken. 

Aanmaakdatum: 27 november 2014
Wijzigingsdatum: 8 april 2016

Pagina's

Zoeken binnen veelgestelde vragen