Aantal aanvragen Wlz indicatie met psychische grondslag bij CIZ: eerste kwartaal 2020

Het CIZ heeft op verzoek van VWS begin april een evaluatie gemaakt van het aantal aanvragen voor Wlz-indicaties voor ggz-cliënten in het eerste kwartaal 2020. Uit de rapportage blijkt dat het feitelijk aantal aanvragen 30% achterblijft ten opzichte van het verwachte aantal aanvragen. Dit betekent ook dat 70% van de aanvragen wel is ontvangen. Ook is het merendeel van de zorgaanbieders al actief betrokken bij het aanvraagproces. Dat verdient waardering zeker in de moeilijke situatie van de coronacrisis. Het CIZ vermeldt ook welke knelpunten er spelen bij deze vertraging.

Resultaten Wlz-beoordelingsproces cliënten met een psychische stoornis

1. Uitkomsten CIZ-beoordelingen eerste vier maanden 2020

Begin mei heeft het CIZ gerapporteerd over de eerste vier maanden van 2020 met betrekking tot het indicatieproces ggz in de Wlz. Dit laat de volgende resultaten zien:

Tabel: Aanvragen en toekenningen januari-april 2020

aanvragen

toegekend

Ggz-w

ggz-b

jan

596

173

116

57

feb

851

467

375

92

mrt

1269

949

783

166

apr

1941

1275

1035

240

totaal

4657

2864

2309

555

In de eerste vier maanden zijn 4657 aanvragen ingediend. In totaal is nu 29% van de verwachte aanvragen in het jaar 2020 ingediend.

Uit de tabel blijkt dat er inmiddels 2864 Wlz-indicaties zijn afgegeven. Dit zijn echter niet alleen indicaties met een psychische grondslag maar ook voor voortgezet verblijf (GGZ-B). Als alleen wordt gekeken naar de ggz-grondslagindicaties (2309), dan is dat 25% van het verwachte aantal van 9.250 over geheel 2020.

Zie ook:

Ondanks dat het feitelijk aantal aanvragen achterblijft ten opzichte van het oorspronkelijk verwachte aantal aanvragen, zien we wel dat het absoluut aantal aanvragen per maand stijgt.

2. Onderwerpen die een rol spelen bij de vertraging

Er zijn verschillende oorzaken bij de vertraging in het aanmeldingsproces. De oorzaken spelen zeker niet bij alle aanbieders en ook de mate waarin sprake is van de oorzaken verschilt.

De oorzaken kunnen worden samengevat in een aantal categorieën:

  • Sommige zorgaanbieders hebben behoefte aan meer informatie om een goede bedrijfsmatige afweging te kunnen maken, bijvoorbeeld informatie over prestaties en tarieven.
  • Een beperkt aantal zorgaanbieders heeft zich nog onvoldoende verdiept in de materie.
  • Zorgaanbieders vinden het Wlz-aanvraagproces ingewikkeld.
  • Een deel van de zorgaanbieders heeft onvoldoende capaciteit om het aanvraagproces te kunnen afronden binnen het eerder voorziene tijdvak.
  • In een aantal gevallen zijn dossiers onvoldoende op orde en is het lastig om deskundigen te vinden die alsnog kunnen helpen om de dossiers aan te vullen.
  • Een beperkt aantal cliënten wil niet meewerken aan het aanvraagproces (handtekening).

3. Verminderen van de knelpunten

De komende maand zullen VWS, CIZ, Valente, GGZ-Nederland en ZN, nagaan op welke wijze deze knelpunten kunnen worden verminderd en welke aanvullende acties in gang kunnen worden gezet.