Ggz naar Wlz: informatie voor professionals

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz).

Welke cliënten gaan over naar de Wlz?

Het gaat naar verwachting om 10.000 cliënten die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Deze groep cliënten krijgt nu zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning en/of de Zorgverzekeringswet.

Om een beeld te krijgen wie zorg kan krijgen vanuit de Wlz zijn er omschrijvingen van cliënten (cliëntschetsen).

Voordelen van overgang naar de Wlz

Toegang tot de Wlz betekent voor deze cliënten dat ze zekerheid hebben dat samenhangende zorg voor de lange termijn is geregeld. Ze hoeven niet steeds opnieuw aan te tonen dat ze intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Met deze overgang worden mensen met een psychische aandoening hetzelfde benaderd als mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, of mensen met een somatische of psychogeriatrische beperking of aandoening.

Communicatie

Er zijn verschillende communicatiematerialen ontwikkeld voor cliënten en voor professionals. U vindt daar ook links naar korte animatiefilmpjes voor cliënten. U kunt deze filmpjes het beste samen met uw cliënt bekijken zodat u direct vragen kunt beantwoorden.

Cliëntondersteuning

Heeft u clienten die hulp van een clientondersteuner nodig hebben? Verwijs hen dan naar www.clientondersteuning.co.nl. Hier staat ook handige informatie voor professionals.

Uitkomsten onderzoek jeugdigen met een psychische stoornis en toegang tot Wlz-zorg

Vorig jaar is met de Tweede Kamer afgesproken dat jeugdigen met een psychische stoornis op een nader te bepalen tijdstip toegang krijgen tot de Wlz. Om de doelgroep goed in beeld te krijgen is verder afgesproken dat de omvang, de kenmerken en de behoefte aan zorg van deze doelgroep onderzocht moest worden. Ook de (financiële) gevolgen van deze overgang moesten daarbij in kaart worden gebracht.

Inmiddels heeft bureau HHM dit onderzoek uitgevoerd en is het rapport nu openbaar. Uit het onderzoek blijkt dat de doelgroep jeugdigen met een psychische stoornis die toegang krijgen tot de Wlz is af te bakenen tot circa 300-800 jeugdigen. Daarbij geeft HHM aan dat de uitvoeringsconsequenties te overzien zijn, maar dat er wel een zorgvuldige voorbereiding nodig is.

Er blijkt sprake van een grote diversiteit in budgetten die met de zorg aan deze jeugdigen gepaard gaan. Met de verzamelde gegevens is het niet mogelijk de huidige kosten voor deze doelgroep exact in beeld te brengen. Gemeenten en zorgaanbieders kunnen onvoldoende inzicht geven in de zorgkosten per cliënt. Tot slot is de verwachting dat de zorg voor deze jeugdigen niet substantieel zal veranderen omdat zij grotendeels bij dezelfde zorgaanbieder zullen blijven.

Het onderzoek heeft nog niet voldoende inzicht gegeven in het implementatieproces en de financiële consequenties van de overheveling. Zowel gezien de uitname uit het Gemeentefonds als de beschikbare middelen voor de Wlz (waar het uitgangspunt een budgetneutrale overheveling is) is het wel van groot belang hier meer zicht op te krijgen. Daarnaast is de raming van 300-800 jeugdigen dat mogelijk voor de Wlz in aanmerking zal komen vrij breed. Dit alles betekent dat het exacte bedrag van de uitname uit het Gemeentefonds nog niet is vast te stellen. Daarom worden aanvullend op dit onderzoek uitvoeringstoetsen gevraagd aan het CIZ, NZa en ZN. Ook zal er overleg plaatsvinden met VNG om het inzicht te vergroten in de (financiële) gevolgen voor gemeenten. De beleidsreactie van de staatssecretaris en zijn uiteindelijke besluit zullen daarom eind van dit jaar aan de Tweede Kamer worden gestuurd.

Laatste wijziging: 6 juli 2020