Ggz naar Wlz: ggz-behandeling blijft tijdelijk in de Zvw

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). De wetswijziging die hieraan ten grondslag ligt, regelt ook dat de aanspraak op “geneeskundige zorg zoals klinisch psychologen en psychiaters plegen te bieden” in verband met de psychische stoornis van de verzekerde (ggz-behandeling) aan het verzekerde pakket van de Wlz wordt toegevoegd voor deze cliëntengroep.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert om prestaties vast te stellen die aansluiten bij het bekostigingsmodel voor de ggz in de zorgverzekeringswet. Echter hiervoor wordt momenteel een nieuw bekostigingsmodel ontwikkeld. Het geplande invoeringsjaar hiervoor is 2022. Besluitvorming hierover vindt plaats in het voorjaar van 2021.

Tijdelijke oplossing in 2021

Dit betekent dat er in 2021 voor een tijdelijke oplossing is gekozen. De aanspraak op ggz-behandeling voor Wlz cliënten blijft tijdelijk in de Zvw.

Uitzondering hierop zijn de cliënten die behandeling met verblijf van dezelfde zorgaanbieder ontvangen. Voor deze cliënten kan de ggz-behandeling via het integraal tarief bekostigd worden. In het document van de werkgroep behandeling is deze tijdelijke situatie nader uitgelegd.

De handreiking van het Zorginstituut Nederland geeft de situatie weer zoals deze voor de lange termijn (waarschijnlijk vanaf 2022) voor de hele groep cliënten met een psychische stoornis zal gelden.

Meer informatie over behandeling voor Wlz-cliënten

Laatste wijziging: 5 februari 2020