Wlz-zorg voor jeugdigen met een psychische stoornis

Vorig jaar is met de Tweede Kamer afgesproken dat jeugdigen met een psychische stoornis op een nader te bepalen tijdstip toegang krijgen tot de Wlz.

Uitkomsten onderzoek

Om de doelgroep goed in beeld te krijgen is afgesproken dat de omvang, de kenmerken en de behoefte aan zorg van deze doelgroep onderzocht moest worden. Ook de (financiële) gevolgen van deze overgang moesten daarbij in kaart worden gebracht. Bureau HHM heeft het rapport voor de zomer van 2020 opgeleverd.

Het onderzoek heeft nog niet voldoende inzicht gegeven in het implementatieproces en de financiële consequenties van de overheveling. Daarom is er in het najaar van 2020 een nadere verkenning naar de voorwaarden uitgevoerd. Aan het CIZ, de NZa en ZN zijn uitvoeringstoetsen opgevraagd. Daarnaast hebben gesprekken plaatsgevonden met de VNG, gemeenten, jeugdzorgregio’s en cliëntorganisaties.

Uit de verkenning blijkt dat de doelgroep jeugdigen met een psychische stoornis, die in aanmerking kan komen voor de Wlz, niet op voorhand is af te bakenen aan de hand van de problematiek. Pas bij de indicatiestelling door het CIZ wordt duidelijk welke jeugdige daadwerkelijk toegang tot de Wlz krijgt.

Uit de uitvoeringstoetsen komen nog belangrijke vraagstukken naar voren. Deze moeten worden beantwoord voordat kan worden overgegaan tot indicatiestelling en zorginkoop. Daarnaast is er nog geen volledige duidelijkheid over de financiële consequenties van deze overheveling. Dit alles maakt duidelijk dat het een complex proces is.

Vervolg

De komende tijd zal verder gekeken worden hoe meer duidelijkheid kan worden gegeven over de door de uitvoeringsorganisaties gestelde randvoorwaarden. Dit gaat VWS samen met de betrokken partijen in gang zetten. Uit de geschetste tijdlijnen blijkt dat de openstelling van de Wlz voor deze jongeren op zijn vroegst per 1 januari 2023 kan plaatsvinden.

Meer informatie

Lees ook de Kamerbrief die hierover op 16 december 2020 is verschenen.