Overgangswerkwijze GGZ naar Wlz: veelgestelde vragen

Het aantal aanvragen van ggz-cliënten voor een Wlz-indicatie per 2021 is hoger dan verwacht. Hierdoor ontstaat vertraging in het proces van toekenning van de Wlz-indicaties door het CIZ én in het daaropvolgende proces van zorgbemiddeling door de zorgkantoren.

De afhandeling zal zo spoedig mogelijk in 2021 worden afgerond, maar zal zeker het eerste kwartaal van 2021 in beslag nemen. VWS, ZN/Zorgkantoren, VNG/gemeenten en CIZ hebben hiervoor een overgangswerkwijze (voor pgb en zorg in natura) opgesteld om de zorg bij de overgang naar 2021 te waarborgen en continueren. Kijk hier voor de overgangswerkwijze pgb en zorg in natura.

Veelgestelde vragen

Wat is de reden dat het indicatieproces voor de Wlz is vertraagd?

In de eerste helft van 2020 is het aantal aanvragen, ondanks alle inspanningen, bij het CIZ beperkt gebleven. Vanaf juli is het aantal aanvragen sterk gestegen en is het aantal verwachte aanvragen ruim 20% hoger dan verwacht onder meer omdat ook veel individuele cliënten zich zelf aan melden bij het CIZ. De oorspronkelijke prognose was vooral gebaseerd op aanmelding via bestaande zorgaanbieders. Hierdoor is er een stuwmeer ontstaan bij het CIZ, die deze aanvragen niet meer kan afronden in 2020. Het CIZ verwacht nu het proces af te kunnen ronden in het eerste kwartaal van 2021.

Komt de zorgcontinuïteit in gevaar door de vertraging in de indicatiestelling?

Vanaf het moment dat de Wlz-indicatie gesteld is, zijn de zorgkantoren verantwoordelijk voor de zorgtoewijzing.Tot die tijd blijft de huidige zorg doorlopen met name vanuit de Wmo. Uitgangspunt is dat de huidige zorgverlening via zorg in natura of pgb blijft doorlopen tot het moment dat de zorgaanbieder die door het zorgkantoor is gecontracteerd de zorg overneemt of het zorgkantoor een besluit heeft genomen over de toekenning van een Wlz-pgb. Dat zal in veel gevallen overigens dezelfde zorgverlener zijn. Met ZN, VNG en CIZ zijn de werkinstructies en de communicatie richting de cliënt vastgelegd, om een transparant proces te kunnen realiseren. De gemeenten zullen worden gecompenseerd voor de periode dat zij de zorg nog hebben doorbetaald.

Wat gaat de cliënt van de vertraging merken?

Het uitgangspunt is dat de continuïteit van zorg niet in het geding komt en dat de cliënt zo min mogelijk van de vertraging mag merken. In de meeste situaties zal de huidige zorgaanbieder de zorg ook vanuit de Wlz blijven leveren. In dat geval moet alleen de financiering worden geregeld. Hier zal de cliënt niets van hoeven merken. In enkele situaties is er sprake van een andere zorgaanbieder. Wanneer dat het geval is blijft de oude zorgaanbieder de ondersteuning leveren totdat de nieuwe zorgaanbieder vanuit de Wlz de zorg kan overnemen. Met betrokken partijen is gewerkt aan een communicatieplan. De cliënt en de betrokkenen om de cliënt heen zijn geïnformeerd over het verdere proces.

BIj de informatie voor cliënten vindt u informatie voor cliënten over de vertraging en een toelichting op de verschillende situaties waarin cliënten nu kunnen zitten.

Welk effect heeft de vertraging van het indicatietraject op de financiële overhevelingen?

De vertraging in het indicatietraject leidt ertoe dat een groep cliënten die een aanvraag voor een Wlz-indicatie in 2020 hebben ingediend, pas na 1-1-2021 een indicatiebesluit ontvangen. Gemeenten blijven voor deze cliënten verantwoordelijk totdat de Wlz-indicatie in werking treedt. Gemeenten worden gecompenseerd voor de zorg die zij doorleveren. Dit loopt mee bij de afspraken over de nacalculatie van de overheveling in het voorjaar van 2021 die op 7 december bestuurlijk zijn vastgelegd tussen VNG-BZK en VWS.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de brancheverenigingen Valente, De Nederlandse GGZ, VGN of ActiZ . Als u (bijna) een contract heeft met het zorgkantoor kunt u ook daar uw vragen stellen. Daarnaast kunt u - indien van toepassing- terecht bij uw gemeente.

U kunt uw vragen over de gevolgen voor uw organisatie (dus geen cliëntvragen) ook sturen naar ondersteuning.regiotafels@qconsultzorg.nl.