Opvoedondersteuning en pleegzorg

Laatste wijziging: 26 februari 2018

Opvoedondersteuning is hulp voor ouders bij de opvoeding van kinderen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen.

Onder welke wet vallen opvoedondersteuning en pleegzorg?

Opvoedondersteuning en een bijdrage in de kosten van pleegzorg vallen onder de Jeugdwet. U kunt hiervoor terecht bij uw gemeente. 

Heeft uw kind een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)?

Jeugdigen met een indicatie voor Wlz-zorg krijgen in principe alle zorg vanuit de Wlz. Toch kan een jeugdige met Wlz-zorg tegelijkertijd een voorziening op grond van de Jeugdwet krijgen. De Jeugdwet sluit dat niet uit.

De gemeente is bij hen alleen verantwoordelijk voor noodzakelijke ondersteuning, hulp en zorg die het kind niet vanuit de Wlz kan krijgen. Dit kan aan de orde zijn bij opvoed- en opgroeiondersteuning en bij een bijdrage in de kosten voor pleegzorg. U kunt hiervoor dus bij uw gemeente terecht.