Meer maatwerk bij Wlz-zorg thuis per 1-7-2018

Laatste wijziging: 24 juli 2018

Sinds 1 juli 2018 is extra zorg mogelijk voor mensen die Wlz-zorg thuis krijgen. 

Waar gaat het om?

Wlz-zorg is intensieve zorg (24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht). Die intensieve zorg kan thuis of in een zorginstelling geleverd worden. 

Het best passende zorgprofiel bepaalt hoeveel zorg iemand krijgt. Dat is soms te weinig om thuis voldoende zorg te organiseren.  Dit geldt ook voor de mensen met een Wlz-indicatie die op een wachtlijst staan voor opname in een zorginstelling. Sommige mensen gaan er zelfs op achteruit als ze vanuit de Wmo/Zvw overgaan naar Wlz-zorg thuis. Dit wordt ook wel ‘zorgval’ genoemd. 

Extra Wlz-zorg thuis is mogelijk gemaakt via twee bestaande regelingen:

  • Overbruggingszorg voor mensen die wachten op een plek in een zorginstelling. 
  • Extra kosten thuis voor mensen die thuis willen blijven wonen.

Overbruggingszorg voor mensen op een wachtlijst

Overbruggingszorg is bedoeld voor:

  • mensen met een indicatie voor Wlz-zorg; 
  • die op een wachtlijst staan voor een zorginstelling (bijvoorbeeld een verpleeghuis); 
  • en zorg thuis nodig hebben zolang ze op de wachtlijst staan

Overbruggingszorg werd alleen geboden als iemand urgent opgenomen moet worden, maar nergens een plek beschikbaar is. De overbruggingszorg duurde dan maximaal 6 weken. 

Meer mensen krijgen overbruggingszorg

Sinds 1 juli 2018 worden de mogelijkheden van overbruggingszorg beter benut. Ook mensen die willen wachten op een plek in de instelling van hun voorkeur, kunnen overbruggingszorg krijgen. De situatie hoeft dus niet urgent te zijn. Zij kunnen 13 weken overbruggingszorg krijgen. Die periode kan ook nog verlengd worden. 

Hoe wordt overbruggingszorg geregeld?

De zorgaanbieder bekijkt hoeveel zorg nodig is. Er is geen maximum aan het aantal uren zorg. 

Wie geeft overbruggingszorg?

De overbruggingszorg wordt bij voorkeur gegeven door de zorgverleners die al betrokken waren voordat de Wlz-indicatie werd aangevraagd (bijvoorbeeld van de thuiszorg).  

Extra kosten thuis voor mensen die thuis willen blijven wonen

Extra kosten thuis (EKT) is extra zorg of budget voor Wlz-zorg thuis. Dit is mogelijk als het zorgprofiel te weinig ruimte biedt. Het gaat om maximaal 25% extra zorg. 

Meer mensen kunnen een beroep doen op Extra kosten thuis

De regeling EKT was toegankelijk voor een beperkt aantal mensen. Sinds 1 juli 2018 is EKT beschikbaar voor iedereen met Wlz-zorg thuis en:

  • zorg vanuit een modulair pakket thuis (mpt) of een persoonsgebonden budget (pgb);
  • voor wie het beschikbare aantal uren / budget aantoonbaar te krap is. 

Hoe wordt Extra kosten thuis geregeld?

Pgb-houders moeten een budgetplan inleveren bij hun zorgkantoor. Het zorgkantoor toetst vooraf of het extra budget nodig is. 

Voor mensen met een modulair pakket thuis (mpt) stelt de zorgaanbieder vast hoeveel zorg nodig is. Het zorgkantoor toetst dit achteraf.