Eigen bijdrage voor begeleiding groep en behandeling vanuit de Wlz

Laatste wijziging: 1 juni 2018

Een kleine groep mensen met zorg thuis vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) betaalde nog geen eigen bijdrage voor hun zorg. Dit is veranderd vanaf 1 april 2018. Het gaat om mensen met een modulair pakket thuis (mpt) die alléén begeleiding groep (dagbesteding) en/of behandeling (individueel of groep) krijgen. 

Waarom wordt nu een eigen bijdrage opgelegd?

Voor dagbesteding en voor behandeling geldt altijd al een eigen bijdrage. Het was echter administratief nog niet mogelijk om die eigen bijdrage te berekenen als iemand alleen groepsbegeleiding en/of behandeling krijgt. Nu dit is opgelost, kan het CAK de eigen bijdrage gaan opleggen. Dit gebeurt vanaf 1 april 2018. 

Geldt dit ook voor mensen die daarnaast nog andere zorg krijgen?

Mensen die naast groepsbegeleiding en/of behandeling ook individuele begeleiding, verzorging of verpleging afnemen, betalen al een eigen bijdrage. Ook mensen die zelf Wlz-dagbesteding inkopen met een persoonsgebonden budget, betalen al een eigen bijdrage. Voor hen verandert er niets.

Hoe hoog is de eigen bijdrage?

Het CAK berekent de eigen bijdrage voor 2018 op grond van het (gezamenlijk) inkomen en vermogen over 2016.

  • Is het inkomen in 2016 lager dan € 25.500,- en is er geen vermogen? Dan is de eigen bijdrage € 23,- per maand bij een pgb/mpt. Dit is de laagst mogelijke eigen bijdrage.
  • In andere situaties kan men zelf de eigen bijdrage berekenen via de website van het CAK.

Minder dan 20 uur zorg per maand?

Mensen met een mpt die minder dan 20 uur zorg per maand krijgen, betalen altijd de laagste eigen bijdrage van € 23,- per maand (ongeacht het inkomen). 

De uren dagbesteding en behandeling gaan vanaf 1 april 2018 meetellen bij die 20 uur. Daarbij geldt:

  • Een dagdeel ‘begeleiding groep’ telt als 1 uur
  • Een dagdeel ‘behandeling groep’ telt als 1 uur
  • Een etmaal ‘logeeropvang’ telt als 6 uur

Blijkt na afloop van een maand dat het totaal aantal uren zorg onder de 20 uur lag? Dan kan het CAK een deel van de eigen bijdrage terugbetalen. 

Meer informatie

Mensen die hier mee te maken krijgen hebben inmiddels een brief gehad. 
Heeft u vragen? Dan kunt u het CAK bellen: 0800 – 0087. Het is handig om de inkomensgegevens over 2016 bij de hand te houden.