18+ vanuit de Jeugdwet

De Jeugdwet is bedoeld voor jongeren tot 18 jaar. Hoe kan de hulp en zorg voortgezet worden als een jongere 18 jaar wordt?

Jongere met jeugdhulp vanuit de Jeugdwet

Jeugdhulp stopt meestal als uw kind 18 jaar wordt. Soms wordt de jeugdhulp verlengd. Dat blijft de zorg voor uw kind onder de Jeugdwet vallen. Dit duurt maximaal 5 jaar, tot uw kind 23 jaar is. Wanneer is dat mogelijk?

  • Als de jeugdhulp voor uw kind op zijn 18e verjaardag nog niet afgerond is, of
  • Als uw kind voor zijn 18e jeugdhulp heeft gehad en binnen een half jaar nadat de hulp is gestopt weer hulp nodig heeft. 

De gemeente beslist of uw kind na zijn 18e verjaardag jeugdhulp kan krijgen. 

Jongere in een zorginstelling met behandeling vanuit de Jeugdwet

Woont uw kind op grond van de Jeugdwet tijdelijk in een jeugdinstelling en wordt hij in die instelling behandeld? Dan bepaalt de behandelaar of de behandeling na de 18e verjaardag nog nodig is. Zo ja, dan wordt de behandeling betaald op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). De behandelaar moet de jongere ruim voor de 18e verjaardag aanmelden bij het Centrum indicatiestelling zorg voor een Wlz-indicatie.

Jongere met persoonlijke verzorging vanuit de Jeugdwet

Persoonlijke verzorging voor jeugd valt alleen onder de Jeugdwet als het kind 'begeleidende verzorging' krijgt (meer informatie daarover vindt u op de pagina Verpleging en verzorging voor jeugd), of

Als uw kind 18 wordt geldt het volgende: 

  • Geneeskundige verzorging valt onder de Zorgverzekeringswet (wijkverpleging). Bij de overgang naar wijkverpleging is een nieuwe indicatie nodig. Uw kind kan die aanvragen bij een wijkverpleegkundige.
  • Begeleidende verzorging valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (gemeente). Vraag bij uw gemeente na hoe de overgang verloopt.