Beroepsgeheim

Zorgverleners moeten gegevens over uw zorg bijhouden in een dossier. Het medisch beroepsgeheim geldt voor een deel van de zorgverleners in de langdurige zorg. Andere zorgverleners hebben een zorgplicht om uw gegevens te beschermen.

Wie moeten zich aan het medisch beroepsgeheim houden?

 • Artsen
 • Tandartsen
 • Apothekers
 • Gezondheidszorgpsychologen
 • Psychotherapeuten
 • Fysiotherapeuten
 • Verloskundigen
 • Verpleegkundigen

Andere hulpverleners en medewerkers van zorginstellingen vallen niet onder het medisch beroepsgeheim.

Zorgplicht om gegevens te beschermen

Alle zorginstellingen hebben een zorgplicht om uw gegevens te beschermen.

Geheimhoudingsplicht in de beroepscode

Andere hulpverleners kunnen ook een geheimhoudingsplicht hebben; die staat dan in hun beroepscode. Dit geldt bijvoorbeeld voor maatschappelijk werkers en ergotherapeuten.

Geldt het beroepsgeheim ook voor jeugd?

Het medisch beroepsgeheim geldt ook voor jeugd. Zorgverleners mogen hun medische gegevens alleen met toestemming delen met andere personen of met instanties. Zorgverleners mogen wel de ouders/wettelijk vertegenwoordigers informeren van kinderen en jongeren tot 16 jaar, tenzij dat in strijd is met goede zorg.

Geldt het beroepsgeheim ook bij wilsonbekwaamheid?

Het medisch beroepsgeheim geldt ook voor cliënten die wilsonbekwaam zijn op het gebied van medische informatie.

De vertegenwoordiger beslist dan aan wie zorgverleners informatie mogen geven. Het is belangrijk dat de zorgverleners weten wie de (wettelijk) vertegenwoordiger is.

Waar mogelijk moet de zorgverlener de cliënt wel betrekken en informeren.

Geldt het medisch beroepsgeheim na overlijden?

Het medisch beroepsgeheim blijft van kracht na het overlijden van de patiënt: ook na het overlijden moet het gerespecteerd worden.

Wanneer vervalt het beroepsgeheim?

 • Als u toestemming geeft om uw gegevens te delen.
 • Als een zorgverlener die direct bij uw behandeling is betrokken informatie nodig heeft.
 • Als een ander wettelijk voorschrift geldt (bijvoorbeeld meldplicht bij bepaalde infectieziekten).
 • Bij een conflict van plichten (bijvoorbeeld als een arts kinder- of oudermishandeling vermoedt).
 • Bij wetenschappelijk onderzoek.

Krijgen familieleden medische informatie?

Voor het uitwisselen van medische en persoonlijke gegevens zijn er regels. Zorgverleners mogen niet alles met de familie bespreken.

 • De familie krijgt alleen persoonlijke informatie als de cliënt daarvoor zelf toestemming geeft.
 • Bij cliënten die wilsonbekwaam zijn op het gebied van informatie-uitwisseling kan de vertegenwoordiger toestemming geven.
 • Zorgverleners mogen wel altijd algemene informatie geven, bijvoorbeeld over het ziektebeeld of over de algemene gang van zaken in de zorginstelling.

Geven zorgverleners elkaar informatie?

Zorgverleners mogen medische informatie delen met andere zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling. Dit mag alleen als die informatie noodzakelijk is voor hun werk. U hoeft daarvoor geen toestemming te geven.

U kunt hier bezwaar tegen maken. Dan mag uw zorgverlener geen informatie meer doorgeven aan andere zorgverleners.

Recht op privacy tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek met uw zorgverlener heeft u recht op privacy. Het gesprek moet plaatsvinden op een plek waar andere mensen u niet kunnen horen.

Spreekt u uw zorgverlener in een ruimte waar meer mensen zijn? Dan kunt u altijd vragen om een aparte kamer.

Wetgeving

Het medisch beroepsgeheim is beschreven in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).