Bewuste keuze gesprek

Heeft u recht op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en wilt u zelf uw zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan krijgt u eerst een 'bewuste keuze-gesprek' met uw zorgkantoor. 

Bewuste keuze maken voor een pgb

Een pgb geeft vrijheid, maar ook verantwoordelijkheden. Het zorgkantoor wil dat u bewust kiest voor een pgb. Daarvoor is het belangrijk dat u van tevoren weet wat er van u verwacht wordt als u zelf zorg inkoopt met een pgb.

Wie zijn er bij het bewuste keuze-gesprek?

 • U als budgethouder
 • Uw bewindvoerder, als u die heeft
 • Uw gewaarborgde hulp, als die verplicht is
 • Een medewerker van het zorgkantoor

Wat wordt er besproken in het bewuste keuze-gesprek?

 • Hoe u de zorg wilt regelen
 • Wie de administratie van uw budget gaat doen
 • Al uw vragen over het pgb voor Wlz-zorg
 • Welke rechten en plichten horen bij uw pgb
 • Waarom zorg in natura voor u niet geschikt is

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom een pgb geschikter voor u is dan zorg in natura. Bijvoorbeeld:

 • U heeft vaste zorgverleners nodig en wilt uw zorgverleners zelf kunnen kiezen
 • U heeft zorg nodig op wisselende tijden en plaatsen, wat makkelijker te organiseren is vanuit een pgb
 • U wilt zo veel mogelijk regie houden over uw zorg en over uw leven
 • U wilt wonen wonen op een plek waarvoor een pgb nodig is, zoals een kleinschalig pgb-wooninitiatief

Bewuste keuze voor een pgb

Wilt u eigenlijk zelf geen pgb maar moet u hier voor kiezen omdat uw zorgaanbieder alleen zorg vanuit een pgb aanbiedt? Dan kan het zorgkantoor het pgb weigeren.