Wlz-toegangscriteria voor cliënten met een psychische stoornis

De Wet langdurige zorg (Wlz) wordt ook toegankelijk gemaakt voor cliënten vanaf 18 jaar met een psychische stoornis. De zorg voor jeugdigen tot 18 jaar met een psychische stoornis blijft onder de Jeugdwet vallen. Door toevoeging van de grondslag psychische stoornis aan de zorginhoudelijke toegangscriteria kunnen deze cliënten aanspraak maken op Wlz-zorg als sprake is van een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Het streven is om de wetswijziging per 1 januari 2020 in werking te laten treden, zodat het CIZ kan starten met de indicatiestelling. In de wet is geregeld dat de cliënten met een psychische stoornis vanaf 1 januari 2021 zorg uit de Wlz kunnen ontvangen.

Als de wetswijziging in werking treedt, worden de Beleidsregels indicatiestelling Wlz van het CIZ aangepast. Deze beleidsregels vormen een nadere uitwerking van en toelichting op belangrijke begrippen uit de Wet langdurige zorg, het Besluit langdurige zorg (Blz) en de Regeling langdurige zorg (Rlz). Het gaat onder meer om de begrippen blijvende zorgbehoefte, permanent toezicht, 24 uur per dag zorg in de nabijheid, ernstig nadeel, fysieke problemen en zware regieproblemen.

Vooruitlopend op de aanpassing van de beleidsregels is deze toelichting opgesteld. Het doel is om de betekenis van de Wlz-toegangscriteria voor de ggz-doelgroep, professionals en betrokkenen te verduidelijken. Het is een verkorte weergave van de nadere uitwerking en toelichting op belangrijke begrippen in de Wlz zoals beschreven in de Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2019.