Dyslexiezorg

Een kind met dyslexie heeft ernstige problemen met lezen en spellen. Verschillende organisaties zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van kinderen met dyslexie.

Signaleren en begeleiden van leerproblemen op school

Kinderen met leerproblemen krijgen extra aandacht van de leerkracht. Zo nodig krijgt het kind maximaal 24 weken intensieve begeleiding van de eigen leerkracht, de intern begeleider op school of een remedial teacher. Deze begeleiding is minstens drie keer per week 20 minuten.

Is er geen duidelijke verbetering? Dan kan onderzocht worden of het kind ernstige dyslexie heeft. De ouders kunnen daarvoor samen met de school een onderzoek aanvragen bij een orthopedagoog of psycholoog die hiervoor een contract heeft met de gemeente. Het dyslexieonderzoek wordt vergoed als de begeleiding op school aan de eisen heeft voldaan en het leerlingdossier op orde is.

Heeft het kind alleen dyslexie?

Bij ernstige enkelvoudige dyslexie kan het kind dyslexiezorg krijgen. Dit valt onder de Jeugdwet. Gemeenten zijn daarvoor verantwoordelijk. De behandeling van dyslexie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde dyslexiezorgverlener.

De zorgverzekeraar heeft geen rol bij dyslexiezorg, ook niet in aanvullende verzekeringen.

Heeft het kind ook psychische of andere beperkingen?

Het is mogelijk dat een kind ook een psychische aandoening, een andere taal- of leerstoornis en/of andere beperkingen heeft. Denk bijvoorbeeld aan ADHD of autisme. Dit kan het dyslexieonderzoek en de behandeling verstoren. Dan is eerst een intensiever behandel- of begeleidingstraject nodig in de jeugd-GGZ. De huisarts, een jeugdarts of de gemeente kan hiervoor een verwijzing geven.

Daarna kan het kind in aanmerking komen voor dyslexiezorg die is gericht op ernstige enkelvoudige dyslexie.

Kwaliteit van dyslexiezorg

Gemeenten kopen gespecialiseerde jeugdhulp op regionaal niveau in. Dit gebeurt volgens de kwaliteitseisen die in de Jeugdwet zijn opgenomen.

U kunt bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie nagaan welke zorgverleners aan de eisen voldoen.