Tarief: formeel of informeel

Koopt u zelf zorg in met een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan moet u zich houden aan regels rond de tarieven (het bedrag per uur of per dagdeel) dat u uw zorgverleners betaalt. Die regels verschillen per soort pgb.

Alle pgb's kennen een onderscheid tussen een formeel tarief en een niet-formeel tarief. Het formele tarief is hoger dan het niet-formele tarief. Het niet-formele tarief wordt ook wel informeel tarief genoemd. 

Formele tarief bij een pgb vanuit de Zvw (wijkverpleging)

In de Zorgverzekeringswet is bepaald dat een formele zorgverlener beroeps – of bedrijfsmatig zorg moet verlenen en in ieder geval BIG-geregistreerd moet zijn.

Zorgverzekeraars mogen aanvullende eisen stellen in het PGB-reglement. Deze eisen mogen niet in strijd zijn met de wet.

Verder geldt:

  • Zorgverleners die familie zijn van de budgethouder mogen geen formeel tarief rekenen, ook al voldoen ze aan bovenstaande voorwaarden.
  • Bij de declaratie moet de budgethouder de AGB-code van de zorgverlener vermelden.
  • De hoogte van de tarieven staan in het reglement van de zorgverzekeraar.

Formele tarief bij een pgb vanuit de Wlz

Deze zorgverleners mogen het formele tarief rekenen:

  • zorgverleners die als zorgverlenende organisatie staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, of;
  • zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register en geen familie zijn van de budgethouder, of;
  • zelfstandigen zonder personeel (zzp’er) die geen familie zijn van de budgethouder.

Het zorgkantoor geeft informatie over de hoogte van de tarieven.

Formele tarief bij een pgb vanuit de gemeente

Professionele zorgverleners mogen het formele tarief rekenen bij een pgb vanuit de Jeugdwet of vanuit de Wmo. Iedere gemeente stelt zelf vast aan welke voorwaarden een professionele zorgverlener moet voldoen. U kunt bij uw gemeente navragen wat de voorwaarden en de tarieven zijn.