Gespecialiseerde verpleging

Na ontslag uit het ziekenhuis kan gespecialiseerde verpleging nodig zijn, die wordt voorgeschreven door een medisch-specialist. Deze gespecialiseerde verpleging kan op twee manieren gefinancierd worden. 

Voor mensen zonder Wlz-indicatie

Voor mensen zonder Wlz-indicatie valt 'gespecialiseerde verpleging op voorschrift van een medisch specialist' altijd onder de Zorgverzekeringswet (wijkverpleging).

Voor mensen met een Wlz-indicatie

Voor mensen met een Wlz-indicatie zijn er twee mogelijkheden: financiering vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of financiering van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

 • Gespecialiseerde verpleging wordt vanuit de Wlz betaald als de verpleging is voorgeschreven door de medisch-specialist, maar niet vanuit het ziekenhuis georganiseerd en geleverd wordt. Zie verder: Financiering per leveringsvorm.
 • Wordt de gespecialiseerde verpleging wel vanuit het ziekenhuis georganiseerd en geleverd? Dan is het medisch-specialistische zorg en wordt de gespecialiseerde verpleging vanuit de Zorgverzekeringswet betaald (als onderdeel van een diagnose-behandelcombinatie, DBC).

Financiering per leveringsvorm

 • Cliënten in een Wlz-instelling en cliënten met een volledig pakket thuis (vpt)
  Alle zorgprofielen hebben ruimte voor gespecialiseerde verpleging. Zorgaanbieders kunnen deze verpleging inzetten voor de cliënten die deze vorm van verpleging daadwerkelijk nodig hebben.
 • Cliënten met een pgb of mpt
  Cliënten met een persoonsgebonden budget (pgb) of modulair pakket thuis (mpt) kunnen gespecialiseerde verpleging uit hun reguliere budget/mpt financieren.

Heeft het budget/mpt te weinig ruimte? Dan is extra budget mogelijk.

NB: Het extra budget is alleen mogelijk voor gespecialiseerde verpleging op voorschrift van de medisch specialist, niet voor andere vormen van verpleging.

Extra Wlz-budget aanvragen

Bij een pgb

Cliënten met een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wlz kunnen voor gespecialiseerde verpleging extra budget aanvragen bij het zorgkantoor.

 • U krijgt vanuit het ziekenhuis een overdrachtsformulier waarin staat welke gespecialiseerde verpleging de medisch specialist voorgeschreven heeft en voor hoelang dat is.
 • U dient dit formulier in bij het zorgkantoor, samen met een budgetplan dat alleen is gericht op de gespecialiseerde verpleging.
 • Het budget wordt direct na de aanvraag toegekend.
 • Het budget is zo hoog als nodig om de gespecialiseerde verpleging te betalen die volgens de medisch specialist noodzakelijk is.
 • Het budget wordt voor 3 maanden toegekend en kan verlengd worden na herbevestiging door de medisch specialist.
 • U kunt het budget ook nog aanvragen als aan het einde van de periode dat de gespecialiseerde verpleging nodig is, blijkt dat uw reguliere budget te krap is voor de gespecialiseerde verpleging.

U kunt de gespecialiseerde verpleging natuurlijk ook als zorg in natura afnemen, als u dat wilt (zie onder mpt).

Bij een mpt

Voor cliënten met een modulair pakket thuis (mpt) kan de zorgaanbieder extra budget voor gespecialiseerde verpleging aanvragen.

 • De zorgaanbieder gebruikt de rekenmodule (bijzondere situaties) om het budget aan te vragen. In de rekenmodule is dit ‘gespecialiseerd verpleegkundig handelen’.
 • Het aangevraagde en verhoogde budget wordt goedgekeurd.
 • Het budget wordt voor onbepaalde tijd toegekend, met monitoring en controle achteraf.
 • De zorgaanbieder declareert de kosten onder ‘Verpleging speciaal (H106)’
 • De zorgaanbieder neemt het voorschrift van de arts op in de administratie, zodat het voor controles beschikbaar is.

Heeft u nog een tijdelijke ‘hogere’ zorgvraag?

 • Andere extra zorg (dus anders dan gespecialiseerde verpleging) moet betaald worden uit uw bestaande zorgprofiel/pgb.
 • Heeft u blijvend behoefte aan extra zorg en biedt uw zorgprofiel/pgb daarvoor te weinig ruimte? Dan kunt u een nieuwe indicatie aanvragen bij het CIZ.
 • Heeft u behoefte aan (veel) meer zorg dan het best passende zorgprofiel biedt? Dan kunt u meerzorg aanvragen bij het zorgkantoor.