Logeeropvang

Logeeropvang is bedoeld om de mantelzorgers te ontlasten. Logeeropvang is mogelijk voor kinderen, jongeren en volwassenen die zorg of ondersteuning nodig hebben. 

Onder welke zorgwetten valt logeeropvang?

Logeeropvang voor volwassenen is mogelijk vanuit:

  • De Wet maatschappelijke ondersteuning
  • De Wet langdurige zorg

Wanneer krijgt u logeeropvang vanuit de Wmo?

Logeeropvang valt onder de Wmo als:

  • u 18 jaar of ouder bent, en
  • u een ziekte of een beperking heeft en met Wmo-ondersteuning langer zelfstandig kunt blijven wonen, en 
  • uw mantelzorger af en toe rust nodig heeft, en
  • u geen indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg (Wlz).  

Logeeropvang vanuit de Wmo kunt u aanvragen bij uw gemeente. 

Wanneer krijgt u logeeropvang vanuit de Wlz?

Logeeropvang valt onder de Wlz als:

Een Wlz-indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg. Heeft u al een Wlz-indicatie? Dan kunt u voor de logeeropvang bij uw zorgkantoor terecht. Logeeropvang in de Wlz kan maximaal 156 nachten per jaar. 

Logeeropvang vanuit de Wlz betalen met een persoonsgebonden budget

Logeren bestaat uit twee onderdelen:

  • het korte verblijf in de logeervoorziening;
  • de zorg die u op die locatie krijgt.

De kosten voor de zorg kunt u altijd uit uw pgb betalen. U kunt de kosten voor het verblijf ook uit uw pgb betalen als u logeert in een logeervoorziening: een veilige woon- en leefomgeving waar u samenhangende zorg krijgt. Samenhangende zorg wil zeggen dat u alle zorg krijgt die nodig is om veilig te logeren; u hoeft dus geen extra zorg van buiten de logeeropvang in te kopen tijdens het logeren. 

Logeren bij familieleden mag u niet betalen uit het pgb, tenzij het familielid logeeropvang aanbiedt die voldoet aan de normen van beschermende woonomgeving en samenhangende zorg. Uw zorgkantoor toetst of de logeervoorziening aan deze eisen voldoet.

Kunt u zelf kiezen uit welke wet u logeeropvang wilt?

Nee, dat kan niet. De aard van uw zorgvraag bepaalt onder welke wet de logeeropvang valt. Daarbij geldt:

  • Voldoet u niet aan de voorwaarden voor Wlz-zorg? Dan kunt u bij uw gemeente terecht voor logeeropvang (Wmo).
  • Voldoet u wel aan de voorwaarden voor Wlz-zorg? Dan hoeft de gemeente u geen logeeropvang te bieden. U kunt terecht bij uw zorgkantoor. 

Komt u er niet uit?

Is niet duidelijk waar u moet zijn of wordt u van het ene loket naar het andere gestuurd? Neemt dan contact op met het Juiste Loket voor persoonlijk advies.