Opschaling bij jeugdzorg

Opschaling wil zeggen dat u een instantie inschakelt als het niet lukt om passende zorg of ondersteuning voor uw kind te organiseren. Wie kan u helpen als u vastloopt bij het organiseren van passende jeugdzorg?

Cliëntondersteuner

 • Cliëntondersteuning wordt geboden via de gemeente en het zorgkantoor. De invulling verschilt per gemeente en zorgkantoor.

Vertrouwenspersoon jeugd

 • Zie www.akj.nl
 • De vertrouwenspersoon van AKJ behartigt de belangen van kinderen en jongeren in de jeugdzorg, als diegene er niet uitkomt met de zorginstelling of het moeilijk vindt om voor zichzelf op te komen.
 • De vertrouwenspersoon staat de jongere bij, kan aansluiten bij gesprekken met de zorginstelling en ondersteunt bij het nemen van verdere stappen zoals het indienen van een klacht.
 • Dit is vergelijkbaar met de rol van cliëntondersteuner, maar de vertrouwenspersoon zal in de regel actiever het belang van de jongere behartigen.

Klachtenfunctionaris zorginstelling

 • Iedere zorginstelling moet een klachtenfunctionaris hebben. Meestal staan de gegevens op de website van de zorgaanbieder.
 • Als u (of iemand namens u) ontevreden bent over de wijze waarop u geholpen wordt (wachttijden, bejegening, informatie, behandeling, etc.).
 • De klachtenfunctionaris doet onderzoek naar de klacht, en probeert een gesprek tussen cliënt en zorgaanbieder te arrangeren. Daarbij kan de klachtenfunctionaris eventueel als bemiddelaar optreden.

Juiste Loket

 • Zie het Juiste Loket.
 • Hulplijn voor cliënten en professionals in de langdurige zorg die van het kastje naar de muur worden gestuurd. Ook als niet duidelijk is waar u moet zijn om de juiste zorg en ondersteuning te krijgen.
 • Het Juiste Loket geeft advies over het zorgtraject, legt waar nodig contacten en kan soms ook bij de gesprekken met de betrokken partijen aanschuiven.

Expertteam jeugd

 • Iedere regio heeft een Expertteam jeugd.
 • Het expertteam helpt passende zorg te organiseren, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag.
 • Contactpersonen staan op de website van de VNG.

Veiligheidshuis

 • Via www.veiligheidshuizen.nl kunt u een regionaal veiligheidshuis vinden.
 • U kunt hier terecht als er sprake is van multiproblematiek waarbij zorg en veiligheid een rol spelen. Het veiligheidshuis pakt in deze situaties de regie om een oplossing te forceren.
 • Een casus wordt door de professional (gemeentemedewerker, wijkverpleegkundige, cliëntondersteuner, etcetera) ingebracht.
 • Het veiligheidshuis neemt de regie in de casus en stuurt de betrokken partijen (wijkverpleging, politie, Veilig Thuis, etcetera) aan.

CCE bij gedragsproblemen  

 • Zie www.cce.nl
 • Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) geeft zorginhoudelijke advies bij (kans op) probleemgedrag in de gehandicaptenzorg, de GGZ, (speciaal) onderwijs of de ouderenzorg.
 • Het advies wordt met de betrokken zorginstelling vertaald naar een plan van aanpak. Het CCE kan ook een rol spelen in de uitvoering van dat plan van aanpak, maar dat hoeft niet.

Landelijk meldpunt zorg

 • Zie www.landelijkmeldpuntzorg.nl
 • Het meldpunt geeft advies over te nemen stappen en kan eventueel contact opnemen met de zorgaanbieder.
 • De klachten worden (anoniem) doorgegeven aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Bij veel klachten over dezelfde zorgaanbieder kan de IGJ besluiten een onderzoek in te stellen. Ook als het LMZ oordeelt dat er een onderzoek nodig is op basis van een klacht, kan de IGJ dit instellen.

Ministerie van VWS

 • Het ministerie kan ingeschakeld worden door het Juiste Loket bij de meest complexe zorgvragen. Verder krijgt het ministerie via verschillende ingangen te maken met casuïstiek. De afhandeling wordt bij de juiste partij neergelegd.
 • U kunt hier terecht als u het gevoel heeft dat er niet gehandeld wordt naar (de geest van) de wet- en regelgeving, of er (misschien juist door wet- en regelgeving) sprake is van een schrijnend geval, en als andere opschalingsmogelijkheden niet tot een oplossing hebben geleid. Dit kan door per mail contact op te nemen.
 • VWS legt geen besluit op, maar kan bijvoorbeeld aangeven waar de ruimte in wet- en regelgeving zit en de partijen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Vaak blijkt er meer te kunnen dan van te voren werd gedacht.
 • Wilt u meer weten over deze werkwijze? Kijk dan naar onze publicatie ‘Het kan wél! Complexe zorgvragen bij VWS’

Kinderombudsman

Als u ontevreden bent over de geleverde zorg, en een klacht bij de zorgaanbieder niet het gewenste resultaat heeft gehad.