Psychische hulp

Hulp bij psychische problemen is bijvoorbeeld ambulante psychische hulp (op afspraak), een opname in een GGZ-instelling en onderdak en begeleiding (beschermd wonen). 

Onder welke zorgwetten valt geestelijke gezondheidszorg?

Zorg en ondersteuning voor mensen met psychische klachten kan gefinancierd worden vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Psychische behandeling: Zvw

Deze psychische hulp en behandeling valt onder de Zorgverzekeringswet:

  • Lichte psychische hulp bij de huisarts of praktijkondersteuner GGZ.
  • Basis GGZ (bij lichte of matige klachten), bijvoorbeeld gesprekken met een psycholoog.
  • Gespecialiseerde GGZ (bij zwaardere problemen), bijvoorbeeld behandeling door een psychiater. 
  • Opname met behandeling in een GGZ-instelling: de zorgverzekering vergoedt de eerste drie jaar van de opname.  

Meer informatie vindt u bij Zorginstituut Nederland. Welke therapieën precies worden vergoed kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.  

Opname bij acute psychische problemen: Zvw

Zie hiervoor: 

Langer dan 3 jaar verblijf en behandeling in een GGZ-instelling: Wlz

De eerste drie jaar van een opname met behandeling in een GGZ-instelling wordt betaald door de zorgverzekeraar.

Blijkt na drie jaar dat u langere tijd verblijf met behandeling nodig heeft? Dan vraagt uw behandelaar bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) een indicatie aan voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze indicatie heet Voortgezet verblijf (GGZ-B). Uw GGZ-instelling geeft hierover meer informatie.  

Beschermd wonen: Wmo

De gemeente is verantwoordelijk voor beschermd wonen voor mensen met psychiatrische en psychosociale problemen die niet zelfstandig kunnen wonen, maar die geen psychiatrische behandeling met verblijf nodig hebben. 

(Blijvend) toegang tot Wlz voor GGZ-cliënten vanaf 2021

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz) als zij voldoen aan de bestaande Wlz-toegangscriteria.