Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen met een chronische ziekte of beperking die blijvend 24 uur per dag toezicht of zorg nodig hebben.

Wie komt hiervoor in aanmerking en hoe gaat dat in de praktijk?

Hoe vraagt u Wlz-zorg aan?

Dat kan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIX behandelt uw aanvraag. Zij beoordelen of u zorg kunt krijgen uit de Wlz. Kan dit inderdaad? Dan krijgt u een indicatie die levenslang geldit blijft. U, uw vertegenwoordiger of uw zorgaanbieder kan een indicatie aanvragen bij het CIZ.

Wanneer komt u in aanmerking voor Wlz-zorg?

Die indicatie is mogelijk als u aan deze drie voorwaarden voldoet:

 1. U heeft een lichamelijke ziekte of beperking, een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie), en/of een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking. Dit wordt de grondslag genoemd.
 2. Het is duidelijk dat u blijvend (= levenslang) zorg nodig heeft.
 3. U heeft permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig.

Ook kinderen kunnen zorg vanuit de Wlz krijgen. Zie hiervoor: Jeugd en Wet langdurige zorg.

1. De grondslag

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) stelt de grondslag vast. Heeft u meer dan één ziekte of beperking? Dan onderzoekt het CIZ welke ziekte of beperking de meeste invloed heeft op uw zorgbehoefte. Psychische klachten geven op dit moment geen toegang tot de Wlz. Meer informatie over de grondslagen vindt u bij het Zorginstituut.

2. Blijvende zorgbehoefte

Het CIZ onderzoekt of u kunt herstellen of dat uw situatie in de toekomst kan verbeteren. Kan dat niet? Dan is uw zorgbehoefte blijvend.  

Bij drie vormen van Wlz-zorg hoeft uw zorgbehoefte niet blijvend te zijn:

 • Bepaalde vormen van licht verstandelijk gehandicaptenzorg (LVG).
 • Voortgezet verblijf: langer dan 3 jaar verblijf en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ-B).
 • Behandeling in een behandelcentrum voor mensen met ernstige gedragsproblemen en een lichte verstandelijke beperking (SGLVG).

3. Behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid

Permanent toezicht is nodig als er elk moment iets ernstig mis kan gaan met uw gezondheid of door uw gedrag. Om op tijd te kunnen ingrijpen is het noodzakelijk dat zorgverleners voortdurend (dag en nacht) op u letten, ook als u zelf geen hulp oproept.

Blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid om ernstige (gezondheids)problemen te voorkomen is alleen nodig als u niet (altijd) zelf op tijd hulp kunt oproepen.

 • Heeft u zware lichamelijke beperkingen? Dan beoordeelt het CIZ of: 
  • u zelf goed kunt inschatten wanneer u hulp nodig heeft;
  • er ernstig nadeel (als bedoeld in de Wlz) ontstaat als u moet wachten op de hulpverlener;
  • u lichamelijk in staat bent om hulp in te roepen als dat nodig is. Dit kan bijvoorbeeld lastig zijn bij ernstige vermoeidheid, vertraagd denken, verminderde alertheid of concentratieproblemen.
 • Kunt u de gevolgen van uw eigen beslissingen niet altijd overzien? Ook dan zult u misschien niet (altijd) op tijd hulp kunnen inroepen. Denk aan problemen met sociale redzaamheid, gedragsproblemen, psychische problemen, snel in paniek raken als het niet goed gaat, of problemen met uw geheugen en oriëntatie.

Mantelzorg wordt niet meegewogen in de Wet langdurige zorg

Het CIZ kijkt bij de indicatiestelling uitsluitend naar uw eigen beperkingen. Voor Wlz-zorg is het niet van belang of er mensen in uw omgeving zijn die hulp kunnen geven (mantelzorg). Ook de geschiktheid van de woning telt niet mee.

Heeft u het idee dat de eventuele hulp uit uw omgeving toch meetelt bij de indicatiestelling voor de Wlz? Neem dan contact op Juiste Loket voor advies.

Welke zorg is mogelijk vanuit de Wet langdurige zorg?

Met een indicatie voor Wlz-zorg kunt u in een zorginstelling wonen. In uw zorgprofiel staat welke zorg en ondersteuning u kunt krijgen. Bijvoorbeeld verpleging, verzorging, begeleiding, dagbesteding, behandeling en vervoer. In het Wlz-kompas van het Zorginstituut staat wat deze zorg inhoudt.

Samen met uw partner?

Heeft u een indicatie voor de Wlz en kiest u voor een opname in een zorginstelling? Dan kan uw eventuele partner in dezelfde instelling gaan wonen. Partner is: echtgenoot, geregistreerde partner of partner met wie u samenwoont).

 • Uw partner hoeft zelf geen Wlz-indicatie te hebben.
 • Uw partner kan in de instelling blijven wonen als u naar een andere instelling verhuist of als u overlijdt.
 • Uw partner heeft recht op een woonplek, maaltijden en schoonmaak van de kamer of het appartement.

Zorg thuis vanuit de Wet langdurige zorg

U kunt er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen. U kunt de Wlz-zorg dan op drie manieren ontvangen:

 • Met een volledig pakket thuis. Een zorgaanbieder levert alle zorg uit uw zorgprofiel bij u thuis.
 • Met een modulair pakket thuis. U kiest een aantal onderdelen uit uw zorgprofiel. Een of meer zorgaanbieders leveren die onderdelen bij u thuis.
 • Met een persoonsgebonden budget. U krijgt een budget waarmee u zelf zorg kunt inkopen.

Een combinatie van een modulair pakket thuis en een persoonsgebonden budget is ook mogelijk.

Wlz-zorg thuis is alleen mogelijk als het zorgkantoor vaststelt dat uw thuissituatie veilig is (u heeft bijvoorbeeld voldoende toezicht) en dat de zorg thuis niet (veel) duurder is dan dezelfde zorg in een zorginstelling. De zorg is dan 'verantwoord en doelmatig'.

Kunt u een indicatie voor de Wet langdurige zorg laten intrekken?

Heeft u een Wlz-indicatie maar wilt u liever langdurige zorg en ondersteuning via uw zorgverzekeraar en/of gemeente? Het CIZ kan de Wlz-indicatie niet om die reden intrekken. Alleen als u geen permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid meer nodig heeft, kan het CIZ uw zorgvraag opnieuw onderzoeken en eventueel vaststellen dat u geen recht meer heeft op Wlz-zorg.

Eigen bijdrage

U betaalt elke maand een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage is afhankelijk van:

 • uw inkomen
 • uw vermogen (spaargeld)
 • uw leeftijd
 • uw woonsituatie, bijvoorbeeld of u alleen woont of met een partner
 • het soort zorg dat u ontvangt (het aantal uur zorg maakt niet uit)

Bereken uw eigen bijdrage voor zorg via de Wlz met de rekenhulp van CAK.

U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK. Het zorgkantoor geeft uw gegevens door. Het CAK vraagt gegevens over uw inkomen en vermogen (spaargeld) aan de Belastingdienst of het UWV. Met die gegevens berekent het CAK uw eigen bijdrage. U ontvangt elke maand een factuur.