Wlz-zorg voor jeugd

De Wet langdurige zorg regelt zorg voor mensen die levenslang en levensbreed ondersteuning nodig hebben, thuis of in een zorginstelling. Ook kinderen en jongeren kunnen Wlz-zorg krijgen als zij aan de voorwaarden voldoen. Hoe gaat dat in de praktijk?

Wanneer komt uw kind in aanmerking voor zorg uit Wet langdurige zorg?

  • Uw kind heeft blijvend (levenslang) zorg nodig, en
  • uw kind heeft permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig, en
  • de zorg is vooral nodig vanwege een verstandelijke of een zintuiglijke handicap.

Intensieve of 'zware' zorg valt niet altijd onder de Wlz

Kinderen met complexe somatische problematiek of een lichamelijke handicap krijgen zorg vanuit de Zorgverzekeringswet. Zie hiervoor: Verpleging en verzorging voor ernstig zieke kinderen. Kinderen met ernstige psychiatrische problemen krijgen hulp vanuit de Jeugdwet.

Hoe kunt u Wlz-zorg aanvragen?

Wlz-zorg voor uw kind vraagt u aan bij het CIZ. U kunt het aanvraagformulier digitaal of per post versturen.

Hoe beoordeelt het CIZ uw aanvraag?

Het CIZ stelt vast of de zorgvraag van uw kind aan de voorwaarden voor de Wlz voldoet.

Medische gegevens

Het CIZ beoordeelt de medische gegevens die u heeft meegestuurd met de aanvraag. Zo nodig vraagt het CIZ extra gegevens op. Het CIZ kan ook op huisbezoek komen.

Kan uw kind zelf hulp inroepen?

Het CIZ beoordeelt ook of uw kind hulp in kan roepen als dit nodig is. Dit kan bijvoorbeeld moeilijk zijn door lichamelijke of cognitieve problemen (denken, geheugen, aandacht, concentratie). Dan is 24 uur per dag, ook op onverwachte momenten, zorg in de nabijheid nodig om te voorkomen dat uw kind in een gevaarlijke situatie komt.

Is er sprake van gebruikelijke zorg?

Het CIZ kijkt bij kinderen ook naar de ‘gebruikelijke zorg’ van ouders aan hun kind. Dit is de dagelijkse verzorging en opvoeding die alle ouders aan hun kind bieden. Zorg voor uw kind die valt onder gebruikelijke zorg, kan niet vanuit de Wlz worden geleverd.

Gebruikelijke zorg in de Wet langdurige zorg

Jonge kinderen met een verstandelijke beperking en de Wlz

Om Wlz-zorg te krijgen moet uw kind een blijvende (levenslange) zorgbehoefte hebben. Bij jonge kinderen is dat nog niet altijd duidelijk. Door behandeling en ontwikkeling kan de situatie immers nog veranderen.

Bij jonge kinderen ligt het accent ook vaak op de medische zorg. Die wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. De zorgbehoefte verschuift vaak langzaam naar de gehandicaptenzorg. Dan kan duidelijk worden dat deze kinderen vanwege hun ernstige verstandelijke beperking levenslang en levensbreed zorg nodig hebben. U kunt dan (opnieuw) een Wlz-indicatie aanvragen. Vaak gebeurt dit rond het 5e jaar, maar dat kan ook eerder of later zijn. Het CIZ hanteert géén harde leeftijdsgrens.

Waar kunt u terecht als uw kind geen Wlz-indicatie krijgt?

Als uw kind niet in aanmerking komt voor Wlz-zorg, kunt u terecht bij uw gemeente (Jeugdwet) en/of zorgverzekeraar (Zvw):

  • Begeleiding en dagbesteding: Jeugdwet
  • Begeleidende verzorging: Jeugdwet
  • Geneeskundige verzorging: Zorgverzekeringswet (wijkverpleging)
  • Verpleging: Zorgverzekeringswet (wijkverpleging)
  • Behandeling bij een zintuiglijke handicap: Zorgverzekeringswet
  • Behandeling vanwege psychiatrische problemen: Jeugdwet.

Heeft u extra zorg of budget nodig?

Heeft uw kind meer zorg nodig dan het best passende zorgprofiel biedt? Dan kunt u misschien extra budget krijgen. Hiervoor zijn verschillende regelingen: