Zorg op school

Scholen hebben een zorgplicht voor leerlingen met een ziekte of beperking. De school waar een kind is aangemeld, moet een passende plek bieden als het kind extra ondersteuning nodig heeft.

Hoe zorg op school geregeld is, is afhankelijk van de andere zorg die uw kind krijgt. 

1. Leerlingen zonder Wlz-indicatie

 • Begeleiding en begeleidende verzorging op school: Jeugdwet
  Begeleiding en begeleidende verzorging vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeente, ook tijdens onderwijsuren. Dit staat in de Jeugdwet. Gemeenten stemmen de ondersteuning af met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
   
 • Verpleging en verzorging op school: Zorgverzekeringswet
  Verpleging en daarmee samenhangende persoonlijke verzorging tijdens het onderwijs valt onder de zorgverzekering. Hierover maken ouders afspraken met de school. Dit geldt ook voor een combinatie van intensieve verpleging, verzorging en begeleiding (voorheen intensieve kindzorg).  

2. Leerlingen boven de 18 jaar zonder Wlz-indicatie

Voor leerlingen boven de 18 jaar geldt:

 • Begeleiding uit de Wmo (gemeente)
 • Verzorging uit de Wmo of de Zorgverzekeringswet
 • Verpleging uit de Zorgverzekeringswet

3. Leerlingen met Wlz-indicatie

Heeft uw kind een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan wordt zorg op school vanuit de Wlz vergoed. Dat kan gaan om begeleiding, verzorging en verpleging. 

Afstemming ondersteuning thuis-school

Het is belangrijk om de zorg thuis en op school goed af te stemmen. Bijvoorbeeld in de vorm van een onderwijszorgarrangement. Daarvoor kunt u als ouder in gesprek gaan met de school en organisaties die de zorg organiseren (gemeente/zorgkantoor en de zorgaanbieder). U bespreekt wat uw kind nodig heeft, wie daarvoor verantwoordelijk is en wie wat uitvoert. 

 • Jeugdwet: Samenwerkingsverbanden passend onderwijs moeten een 'op overeenstemming gericht overleg' (oogo) voeren met gemeenten om de ondersteuning van leerlingen op school af te stemmen op die vanuit de Jeugdwet.
 • Zorgverzekeringswet: Ouders maken afspraken met de school over de inzet van ondersteuning vanuit de Zorgverzekeringswet.
 • Wlz: het zorgkantoor stemt het zorgplan van de leerling af met eventuele onderwijsaanbieders.