Behoud woonplek voor mensen met GGZ-B indicatie in een verzorgingshuis, verpleeghuis of gehandicapteninstelling

Uitleg bij de voorgenomen ministeriële regeling herindicatietraject GGZ-B (voorziene ingangsdatum: 1-1-2018)

Voor wie is deze regeling bedoeld?

Deze regeling gaat gelden voor mensen:

 • met een geldige GGZ-B indicatie die al bestond op 31-12-2014 (onder de AWBZ), 
 • die wonen in een verzorgings- of verpleeghuis of gehandicapteninstelling,
 • en van wie de indicatie afloopt op 31-12-2017.

Aanleiding voor de regeling

Een GGZ B-indicatie is bedoeld voor psychiatrische behandeling met verblijf in een GGZ-instelling. Ongeveer 300 mensen met deze indicatie wonen echter in een ander soort instelling, zoals een verzorgings- of verpleeghuis of een instelling voor gehandicaptenzorg. Hun indicatie loopt af op 31 december 2017. 

Een ministeriële regeling die op 1-1-2018 in zal gaan, zorgt ervoor dat deze cliënten op hun huidige plek kunnen blijven wonen, als zij dat willen. Zij krijgen dan een nieuw indicatiebesluit van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) voor de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Hoe wordt dit geregeld?

 1. Het CIZ stuurt een brief aan alle cliënten en de instellingen waar zij wonen. Het CIZ neemt daarna telefonisch contact op met de instellingen om de brief en de procedure toe te lichten.
   
 2. De zorgaanbieder vraagt met toestemming van de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger Wlz-zorg aan.
  • De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger ondertekent daarvoor het aanvraagformulier of een machtigingsformulier.
  • De zorgaanbieder dient uiterlijk 18 augustus 2017 een complete aanvraag voor een Wlz-indicatie in bij het CIZ. Dit kan via Portero of via www.mijnwlzaanvraag.ciz.nl
  • De zorgaanbieder vermeldt bij de aanvraag: ‘Herindicatietraject GGZ B’.
    
 3. Herindicatie door het CIZ
  • De herindicaties vinden plaats na ontvangst van de aanvraag. Een medewerker van het CIZ belt de cliënt of de vertegenwoordiger, of gaat op huisbezoek.
  • Het CIZ beoordeelt of de zorgvraag voldoet aan de criteria van de Wlz.
  • Het CIZ kan de behandelaar vragen om medische informatie. 
  • Het CIZ stuurt het indicatiebesluit naar de cliënt of de vertegenwoordiger. 

Mogelijke uitkomsten

1. Voldoet de zorgvraag aan de criteria voor de Wlz? Dan krijgt de cliënt een Wlz-indicatie van onbeperkte duur met een zorgprofiel voor verpleeghuiszorg (VV) of gehandicaptenzorg (VG, LG of ZG). 

2. Voldoet de zorgvraag niet aan de criteria van de Wlz? Dan kan de cliënt kiezen:

 • Hij kan blijven wonen waar hij nu woont. Hij krijgt dan een Wlz-indicatie van onbeperkte duur met een zorgprofiel voor verpleeghuiszorg (VV) of gehandicaptenzorg (VG, LG of ZG). Deze indicatie wordt gegeven op grond van de ministeriële regeling. 
 • Wil hij niet op zijn huidige plek blijven wonen? Dan kan de cliënt met de gemeente en zorgverzekeraar overleggen welke mogelijkheden er zijn voor een woning en zorg thuis. Als de cliënt verhuist, houdt hij op grond van de ministeriële regeling de rest van zijn leven recht om weer in een verzorgingshuis, verpleeghuis of gehandicapteninstelling te gaan wonen. 
  De huidige indicatie GGZ-B is geldig tot 31 december 2017. Tot die datum kan de cliënt op zijn huidige woonplek blijven, als hij dat wil. 

NB: Heeft de cliënt (opnieuw) GGZ-behandeling met verblijf nodig? Dan geeft de behandelend arts een verwijzing voor opname in een GGZ-instelling. Dit wordt betaald vanuit de zorgverzekering. Na afloop van de behandeling kan de cliënt weer in een verzorgingshuis, verpleeghuis of gehandicapteninstelling gaan wonen. 

 

Wilt u persoonlijk advies? Neem contact op met het Juiste Loket (voor cliënten, naasten en professionals)