Behoud woonplek voor mensen met GGZ-B indicatie in een verzorgingshuis, verpleeghuis of gehandicapteninstelling

Laatste wijziging: 4 januari 2018

Uitleg bij de ministeriële regeling herindicatietraject GGZ-B (ingangsdatum: 1-1-2018)

Voor wie is deze regeling bedoeld?

Deze regeling geldt voor mensen:

  • met een geldige GGZ-B indicatie die al bestond op 31-12-2014 (onder de AWBZ), 
  • die wonen in een verzorgings- of verpleeghuis of gehandicapteninstelling,
  • en van wie de indicatie is afgelopen op 31-12-2017.

Aanleiding voor de regeling

Een GGZ B-indicatie is bedoeld voor psychiatrische behandeling met verblijf in een GGZ-instelling. Ongeveer 300 mensen met deze indicatie wonen echter in een ander soort instelling, zoals een verzorgings- of verpleeghuis of een instelling voor gehandicaptenzorg. Hun indicatie is afgelopen op 31 december 2017. 

Deze cliënten kunen op hun huidige plek blijven wonen als zij dat willen. Zij krijgen dan een nieuw indicatiebesluit van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) voor de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Wat was de procedure?

  1. Het CIZ heeft alle cliënten en de instellingen waar zij wonen benaderd. 
  2. De zorgaanbieder kon met toestemming van de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger Wlz-zorg aanvragen.
  3. Herindicatie door het CIZ.

Mogelijke uitkomsten

1. Voldoet de zorgvraag aan de criteria voor de Wlz? Dan heeft de cliënt een Wlz-indicatie gekregen van onbeperkte duur met een zorgprofiel voor verpleeghuiszorg (VV) of gehandicaptenzorg (VG, LG of ZG). 

2. Voldoet de zorgvraag niet aan de criteria van de Wlz? Dan heeft de cliënt gekozen:

  • Hij kan blijven wonen waar hij nu woont. Hij heeft dan een Wlz-indicatie gekregen van onbeperkte duur met een zorgprofiel voor verpleeghuiszorg (VV) of gehandicaptenzorg (VG, LG of ZG). Deze indicatie wordt gegeven op grond van de ministeriële regeling. 
  • Wil hij niet op zijn huidige plek blijven wonen? Dan kan de cliënt met de gemeente en zorgverzekeraar overleggen welke mogelijkheden er zijn voor een woning en zorg thuis. Als de cliënt verhuist, houdt hij op grond van de ministeriële regeling de rest van zijn leven recht om weer in een verzorgingshuis, verpleeghuis of gehandicapteninstelling te gaan wonen. 
    De huidige indicatie GGZ-B is geldig tot 31 december 2017. Tot die datum kan de cliënt op zijn huidige woonplek blijven, als hij dat wil. 

NB: Heeft de cliënt (opnieuw) GGZ-behandeling met verblijf nodig? Dan geeft de behandelend arts een verwijzing voor opname in een GGZ-instelling. Dit wordt betaald vanuit de zorgverzekering. Na afloop van de behandeling kan de cliënt weer in een verzorgingshuis, verpleeghuis of gehandicapteninstelling gaan wonen.