Verbeteren informatie in de langdurige zorg

In verschillende gremia rond (informatievoorziening in) de langdurige zorg en ondersteuning worden gedachten uitgewisseld en inzichten gedeeld. Je vindt hier enkele presentaties uit die bijeenkomsten.

Sessies i-trajecten Langdurige Zorg, ORDLZ en IZO

In het kader van Ontregel de Langdurige Zorg (onderdeel van www.ordz.nl) willen we zicht krijgen op de vermindering van administratieve lasten die mogelijk is, of waar al aan wordt gewerkt door de diverse i-projecten en trajecten. Ook is er behoefte aan meer samenhang en samenwerking in de trajecten en projecten die lopen in opdracht van DLZ, of daar aan gerelateerd.

We organiseren vanuit DLZ vier sessies bij VWS. Het karakter van de sessie is vooral informeel en gericht op kennisdeling. Ze zijn voor zowel VWS-collega’s, betrokken organisaties als externe adviseurs en experts betrokken bij de trajecten en thema’s.

Presentaties herfstsessie 2019

Platform IZO

Zeventien organisaties weken samen aan informatievoorziening in het Platform Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO).

Kenmerkend voor Platform IZO is de praktische aanpak: elkaar vinden, weten wat er bij de ander speelt, mensen en zaken verbinden, en het dan gewoon doen. Dat leidt tot concrete resultaten en tot een gemeenschappelijk toekomstbeeld.

Platform IZO komt maandelijks bijeen en bespreekt lopende trajecten. Uitgangspunt daarbij is het Toekomstbeeld 2020. Zo nodig nemen de deelnemers initiatieven om de samenwerking en synergie in de keten te versterken. Betere dienstverlening aan de cliënt staat daarbij altijd centraal.

Presentaties

De presentaties van het platform IZO staan op istandaarden.nl.

Contact

Heb je opmerkingen over de presentaties of wil je iets vragen aan de sprekers? Neem dan contact op met Platform IZO via het algemene e-mailadres infoizo@zinl.nl.