Snappen en schrappen van regels

Het snappen en waar mogelijk schrappen van regels kan helpen om de regeldruk te verminderen. Er zijn veel initiatieven waarbij het schappen en snappen van regels centraal staan.

Ontregel labs

Het vervolg op de schrap- en snapsessies zijn de ‘Ontregel labs’  waar specifieke thema’s worden besproken:

  • het elektronisch cliënten dossier (ECD)
  • het zorgplan
  • Incidenten melden
  • HACCP (vertaald de 'Analyse van de gevaren en de kritische beheerspunten in het productieproces').

De achterliggende oorzaken worden opgespoord en men gaat experimenteren met mogelijke oplossingen, die eerst op kleine schaal onderzocht worden en vervolgens besproken en beoordeeld in ‘buitenkringen’ om deze ook toepasbaar te maken voor andere organisaties. Er wordt samengewerkt met o.a. ActiZ, BPSW, VGN, ZN, IGJ, VNG, Voedingscentrum, NVWA en V&VN.

Een rapport met de vijf oorzaken van registratielasten in de langdurige zorg is te vinden op Zorg voor beter.

Radicale vernieuwing

Bij de beweging 'Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties’ is het doel de zorg te verbeteren door deze zoveel mogelijk te organiseren rondom de relaties van degene die zorg nodig heeft met diens naasten en de zorgverlener. Regels, protocollen, structuren moeten ten dienste staan van de zorg en niet leidend zijn. Zo reduceerde zorgorganisatie Viattence het aantal protocollen van ruim 500 naar 186. Ook hebben zorgorganisaties een zogeheten ‘stopknop’ in het leven geroepen om regels ter discussie te  stellen. Interessant is de lijst met overdenkingen die is opgesteld (pagina 84).

Regels voorkomen

In plaats van schrappen is het voorkomen van regels ook iets waar kritisch naar wordt gekeken door het Ministerie van VWS. Het doel is om alleen wet- en regelgeving tot stand te laten komen, waar dit het meest geijkte instrument is. Wanneer er toch wet- en regelgeving wordt gemaakt, worden de regeldrukgevolgen hiervan in kaart gebracht en getoetst door het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR).

Per 1 mei 2019 geldt rijksbreed de verplichting om een MKB-toets te doen bij nieuwe wet- en regelgeving met substantiële regeldrukgevolgen. De MKB-toets is een panelgesprek met vijf tot tien ondernemers of zorgaanbieders om de regeldrukgevolgen te bespreken én te beperken.