Vereenvoudigen en uniformeren

Vereenvoudiging en uniformering kan helpen de regeldruk in de langdurige zorg te verminderen. Wat gebeurt er op dit vlak?

De Regeling Meerzorg is vereenvoudigd door deze meerjarig toe te kennen. Bij een herhaalaanvraag is het aantal vragen dat moet worden ingevuld gereduceerd. Ook is het aanvraagformulier ‘ontdubbeld’ en is voor cliënten in de thuissituatie cliëntondersteuning beschikbaar die kan helpen bij het aanvragen van Meerzorg.

Externe verantwoordingslast is bijvoorbeeld verminderd door gebruik te maken van een vastgesteld uniform kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Hierdoor worden alleen nog kwaliteitsindicatoren uitgevraagd die voortvloeien uit het uniform kwaliteitskader en worden er geen aanvullende indicatoren meer uitgevraagd.

Andere voorbeelden zijn: het versimpelen van het declareren binnen het zorgzwaartepakket (ZZP), wat zorgt voor minder misverstanden en administratieve lasten bij de toeslagen in de bekostiging; het stimuleren van meerjarige contracten en het voorkomen van dubbele uitvragen bij het afsluiten van driejarige zorginkoop contracten.