OPaZ in de regio

In iedere regio (noord, oost, zuid, west) is een regionaal coördinator van OPaZ actief die luistert naar vragen en behoeften, verbindingen legt tussen mensen met een zorgvraag en partners, mooie initiatieven uitlicht, opschalingsroutes in kaart brengt en het gedachtegoed van OPaZ verspreidt.

We willen bijdragen aan meer probleemoplossend vermogen op lokaal en regionaal niveau – zodat bijvoorbeeld zorgkantoren, zorgverzekeraars, gemeenten en zorgaanbieders met een ‘andere manier van denken en werken’ de complexe zorgvragen gezamenlijk kunnen oplossen.

Regiocoördinatoren

Hiervoor zetten we vier regionale coördinatoren in. Deze coördinatoren:

  • werken aan inzicht in de routes en opschalingmogelijkheden in een regio, inclusief de witte vlekken en knelpunten hierin;
  • dragen bij aan oplossingen, bijvoorbeeld door partijen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden of door kennis te delen;
  • ondersteunen en faciliteren bij vragen rond casuïstiek en delen hun geleerde lessen;
  • zoeken naar verschilmakers en verbinden deze met anderen in hun netwerk;
  • organiseren ontmoetingen zoals inspiratie-of werkbijeenkomsten.

Netwerken

Op deze manieren bouwen ze aan netwerken van mensen die elkaar inspireren, die maatwerk nastreven, die samen de routes in de zoektocht naar passend zorgaanbod kennen en zo nodig vormen en daarvan met en van elkaar leren. Kortom: netwerken van mensen die weten wanneer ‘anders denken en anders werken’ nodig is.

De regionale coördinatoren wisselen met elkaar kennis en inzichten uit. Uiteraard delen ze dit ook actief met beleidsmedewerkers van VWS en andere organisaties.

Er is aandacht voor kennisoverdracht binnen de regio, waar de complexe zorgvragen opgelost moeten worden én naar de beleidsmakers bij VWS, die de condities creëren waaronder de zorgprofessionals hun werk uitvoeren.

Leren van casuïstiek

Zorgprofessionals, mensen met complexe zorgvragen en naasten nemen soms contact op met VWS wanneer zij vastlopen in hun zoektocht naar zorg. De Unit Complexe Zorgvragen van VWS belegt die vragen bij de juiste personen. Waar nodig doet de Unit ook een beroep op OPaZ. Casuïstiek komt ook direct bij OPaZ terecht, via de eigen sociale mediakanalen en de werksite.

De regiocoördinatoren faciliteren en ondersteunen bij deze vragen. We leggen verbindingen met de verschillende regionale teams (zoals die van jeugd en personen met verward gedrag) die actief zijn met casuïstiek.

De opgedane kennis rond casuïstiek wordt actief gedeeld binnen en buiten VWS. Ook vindt periodiek afstemming plaats met Juiste Loket.