Overzicht van programma's rond langdurige zorg

U vindt hier een overzicht van programma's van het ministerie van VWS op het gebied van langdurige zorg. Bij ieder programma staat een link naar de website van het programma.

Langer Thuis

Het programma Langer Thuis heeft als doel dat ouderen in hun eigen omgeving zelfstandig oud kunnen worden, met een goede kwaliteit van leven. Het programma richt zich op ondersteuning en zorg thuis, mantelzorgers en vrijwilligers zorg en welzijn, en wonen.

Meer informatie: Langer Thuis

Merkbaar beter thuis

Bij de toegang tot en de uitvoering van zorg en ondersteuning ondervinden mensen verschillende knelpunten. Het ministerie van VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) willen samen met alle betrokkenen de uitvoeringspraktijk verbeteren. In regionale werkbijeenkomsten gaan we actiegericht aan de slag om oplossingsrichtingen te verkennen en
daarmee stappen te zetten in de verbetering van de uitvoering.

Meer informatie: Merkbaar beter thuis

Onbeperkt meedoen

Mensen met een beperking hebben recht op dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. Daarom is het kabinet in 2018 het programma Onbeperkt meedoen! gestart. Doel: merkbaar minder drempels in de samenleving waardoor mensen kunnen leven zoals ze dat zelf willen. Het programma Onbeperkt meedoen! is een praktische uitwerking van het VN-verdrag handicap.

Meer informatie: Onbeperkt Meedoen

Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ)

Programma OPaZ zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken.

Meer informatie: Programma OPaZ

[Ont]regel de langdurige zorg

Zorgprofessionals pakken de ervaren regeldruk in de gehandicaptenzorg, de verpleeghuiszorg en het sociaal domein aan op basis van werkagenda's.

Meer informatie: Ontregel de zorg

Volwaardig leven

Met dit programma wil het ministerie de gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend maken en beter voorbereiden op de toekomst. Zodat mensen met een beperking en hun naasten persoonlijke zorg en ondersteuning krijgen van mensen die gemotiveerd en deskundig zijn.

Meer informatie: Volwaardig leven.

Wij zien je Wel

De werkgroep Wij zien je Wel, ingesteld door het ministerie van VWS,  zoekt naar verbetermogelijkheden in de kwaliteit en organisatie van zorg en ondersteuning van mensen met ZEVMB en hun gezinnen.

Meer informatie: Wij zien je Wel

Zorg voor de Jeugd

In het programma Zorg voor de Jeugd werken gemeenten samen met professionals en jeugd(hulp)organisaties, ministeries en cliëntenorganisaties aan betere hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen. Niet vanachter een bureau, maar vanuit de lokale praktijk.

Meer informatie: Zorg voor de jeugd