Voorschrift zorgtoewijzing 2019

Dit voorschrift maakt onderdeel uit van de Wlz-overeenkomst 2019 tussen zorgkantoren en zorgaanbieders en sluit aan bij het zorginkoopbeleid van de zorgkantoren. Het voorschrift is van toepassing op alle cliënten met een geldig indicatiebesluit voor zorg die valt binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). Het voorschrift is ook van toepassing op alle cliënten met een indicatiebesluit voor de subsidieregeling Extramurale behandeling. De ingangsdatum van dit voorschrift is 1 januari 2019.