Overgang GGZ-cliënten naar de Wlz vanaf 2021

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Hoe gaat de overgang?

Indicatiestelling door CIZ

In een folder verduidelijkt het CIZ de Wlz-toegangscriteria voor de ggz-doelgroep en betrokkenen. Hierin staat uitleg over de toegangscriteria Wlz: blijvende zorgbehoefte, permanent toezicht, 24 uur per dag zorg in de nabijheid, ernstig nadeel, fysieke problemen en zware regieproblemen. Het is een verkorte weergave van de nadere uitwerking en toelichting op belangrijke begrippen in de Wlz zoals beschreven in de Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2019.

Jeugd met ggz-problematiek

Psychische zorg voor jeugdigen tot 18 jaar met ggz-problematiek blijft voorlopig onder de Jeugdwet vallen. Met de Tweede Kamer is afgesproken dat jeugdigen op een nader te bepalen tijdstip toegang krijgen tot de Wlz. Om de doelgroep goed in beeld te krijgen is verder afgesproken dat er onderzoek wordt gedaan naar de omvang, de kenmerken en de behoefte aan zorg van deze doelgroep.

Alle leveringsvormen

De cliënt met een Wlz-indicatie kan kiezen voor zorg met verblijf of voor zorg thuis. Zorg thuis is op verschillende manieren mogelijk:

Een gewaarborgde hulp kan verplicht gesteld worden bij een pgb.

Voortgezet verblijf blijft tijdelijk mogelijk

In de huidige situatie wordt verblijf in een ggz-instelling met psychiatrische behandeling na drie jaar gefinancierd vanuit de Wlz. Het gaat dan om een tijdelijke aanspraak: voortgezet verblijf. Deze mogelijkheid blijft voorlopig bestaan naast de blijvende toegang tot de Wlz.

Regiotafels

Op 10 regiotafels werken gemeenten, zorgverzekeraars, CIZ, VWS en andere partijen samen aan een goede overgang van cliënten naar de Wlz. U vindt hier de issuelijst uit deze overleggen (versie oktober 2019). Dit werkdocument zal de komende maanden regelmatig geactualiseerd worden.

Zorg in Natura

Zorgverzekeraars en gemeenten hebben geïnventariseerd welke zorgaanbieders in hun regio mogelijk cliënten in zorg hebben die in aanmerking komen voor de Wlz-GGZ. En het CIZ heeft met alle zorgaanbieders uit de inventarisatie een gesprek gevoerd. Het verdere proces vindt u hieronder in een overzichtelijk processchema weergegeven, plus een toelichting op het proces.