Zelf niet kunnen koken, problemen met slikken, het bestek niet kunnen vasthouden... Hulp bij het eten en drinken kan om allerlei redenen nodig zijn.

Er zijn dan ook verschillende vormen van hulp bij het eten en drinken. Bijvoorbeeld:

 • De maaltijd klaarmaken en klaarzetten.
 • Kante-en-klare maaltijd bezorgen.
 • U eraan herinneren dat het tijd is om te eten.
 • Iemand die in de buurt blijft als u eet en drinkt, bijvoorbeeld als u zich ernstig kunt verslikken.
 • Toediening van het eten en drinken (hulp om het eten in de mond te stoppen).

Onder welke zorgwetten valt hulp bij de maaltijden?

Hulp bij de maaltijden kan vallen onder:

 • Zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)
 • Wijkverpleging vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Kunt u zelf kiezen vanuit welke wet u hulp bij eten en drinken wilt?

Nee, dat kan niet. De aard van uw zorgvraag bepaalt onder welke wet uw zorg en ondersteuning valt.

Wanneer krijgt u hulp bij maaltijden vanuit de Wet langdurige zorg?

U komt in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz als u behoefte heeft aan 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Vanuit de Wlz is hulp bij het eten en drinken mogelijk, als u dat nodig heeft. Dat geldt voor Wlz-zorg in een instelling, zoals een verpleeghuis of instelling voor gehandicaptenzorg, en ook voor Wlz-zorg thuis (bij alle leveringsvormen).

Het kan gaan om het klaarmaken van de maaltijd, toezicht bij het eten en hulp bij de toediening (het eten in de mond stoppen).

Wanneer is een maaltijdvoorziening vanuit de Wmo 2015 mogelijk?

U kunt thuis ondersteuning krijgen bij de maaltijd om zo voldoende zelfredzaam te blijven. Op het moment dat u geen huisgenoten of mensen in uw omgeving heeft die u daarbij kunnen helpen, kunt u zich wenden tot uw gemeente. Uw gemeente bepaalt dan vervolgens, in samenspraak met u, welke ondersteuning ten aanzien van de maaltijd voor u passend is. Uw gemeente kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij het doen van boodschappen, het leveren van magnetronmaaltijden, het opwarmen en klaarzetten van het eten.

Waneer krijgt u hulp bij het eten vanuit de Zvw?

Hulp bij het eten en drinken kan worden vergoed vanuit de zorgverzekering als u ‘behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop’ heeft. Dat is het geval als:

 • u geen indicatie heeft voor de Wlz, en
 • uw gezondheidssituatie snel kan veranderen en verslechteren, en
 • u al veel zorg krijgt van uw huisarts of het ziekenhuis, en
 • u vanwege medische redenen niet zelf kunt eten en drinken. U heeft bijvoorbeeld hulp nodig om het eten in uw mond te brengen of er is een grote kans dat u zich verslikt.

Een wijkverpleegkundige stelt de indicatie voor hulp bij de maaltijden. U kunt op twee manieren in contact komen met de wijkverpleegkundige:

 • via uw eigen zorgaanbieder (als u al thuiszorg krijgt);
 • via uw zorgverzekeraar (als u nog geen thuiszorg krijgt, of als u zelf inkoopt met een pgb).

Wat kunt u doen als het niet duidelijk is?

U kunt contact opnemen met het Juiste Loket.