Cliënten GGZ vanaf 2021 toegang tot Wet langdurige zorg

Laatste wijziging: 24 juni 2019

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Wel moeten zij voldoen aan de bestaande Wlz-toegangscriteria. 

Voor wie?

Het gaat hierbij naar verwachting om 10.000 cliënten die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Deze groep cliënten krijgt nu zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning of de Zorgverzekeringswet.

Voordelen van deze overgang

Toegang tot de Wlz betekent voor deze cliënten dat ze zekerheid hebben dat samenhangende zorg voor de lange termijn is geregeld. Ze hoeven niet steeds opnieuw aan te tonen dat ze intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Met deze overgang worden mensen met een psychische stoornis hetzelfde benaderd als mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, of mensen met een somatische of psychogeriatrische beperking of aandoening.

Indicatiestelling door CIZ

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) gaat vaststellen of iemand blijvend behoefte heeft aan intensieve ggz. Dit gebeurt op basis van de medische informatie van de ter zake deskundige, bijvoorbeeld een psychiater of gz-psycholoog.

Het CIZ betrekt bij de indicatiestelling de diagnose(s), de behandelgeschiedenis, het ziekteverloop, de levensloop en de psychische problematiek van de cliënt. Hierbij heeft het CIZ oog voor de mens als geheel. Het gaat niet om de aandoening zelf, maar om de vraag of de persoon blijvend behoefte heeft aan permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

Voorwaarden voor Wlz-zorg

Mensen met een psychische stoornis kunnen toegang krijgen tot de Wlz als ze aan deze twee voorwaarden voldoen:

  1. Het ontbreekt de cliënt aan regie op nagenoeg alle levensdomeinen.
  2. De cliënt is niet in staat om op relevante momenten hulp in te roepen.

Jeugd met ggz-problematiek

Psychiatrische zorg voor jeugdigen tot 18 jaar met ggz-problematiek blijft onder de Jeugdwet vallen. 

Alle leveringsvormen

De cliënt met een Wlz-indicatie kan kiezen voor zorg met verblijf of voor zorg thuis. Zorg thuis is op verschillende manieren mogelijk: een volledig pakket thuis (vpt), een modulair pakket thuis (mpt) of (afhankelijk van het zorgprofiel) een persoonsgebonden budget (pgb). Een gewaarborgde hulp kan verplicht gesteld worden bij een pgb. 

Voortgezet verblijf blijft tijdelijk mogelijk

In de huidige situatie wordt verblijf in een ggz-instelling met psychiatrische behandeling na drie jaar gefinancierd vanuit de Wlz. Het gaat dan om een tijdelijke aanspraak: voortgezet verblijf. Deze mogelijkheid blijft voorlopig bestaan naast de blijvende toegang tot de Wlz. 

Heeft u vragen?

Zorgverleners en mensen die voor iemand met een psychische stoornis zorgen, kunnen contact opnemen met het Juiste Loket, via telefoonnummer 030-7897878 en e-mailadres meldpunt@juisteloket.nl

Gemeenten en zorgaanbieders die vragen hebben over de gevolgen voor hun organisatie (dus geen cliëntvragen) kunnen een e-mail sturen naar ondersteuning.regiotafels@qconsultzorg.nl

Te downloaden relevante documenten

  • Voor de toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis heeft het ministerie van VWS een implementatieplan opgesteld. Download het implementatieplan (pdf)
  • In opdracht van het ministerie van VWS heeft bureau HHM in samenwerking met vertegenwoordigers van tien verschillende zorgorganisaties vijf Wlz-GGZ-zorgprofielen ontwikkeld voor cliënten die mogelijk vanwege een psychische stoornis toegang krijgen tot de Wlz. Download het rapport Wlz-GGZ-zorgprofielen (pdf)
  • In opdracht van het ministerie van VWS heeft bureau HHM een inventarisatie onder alle zorgaanbieders verricht die zorg en ondersteuning verlenen aan deze doelgroep. Download de rapportage met de resultaten van deze inventarisatie (pdf)