Cliënten GGZ vanaf 2021 toegang tot Wlz

Laatste wijziging: 19 augustus 2019

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Wel moeten zij voldoen aan de bestaande Wlz-toegangscriteria. 

Voor wie?

Het gaat hierbij naar verwachting om 10.000 cliënten die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Deze groep cliënten krijgt nu zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning of de Zorgverzekeringswet.

Om een beeld te krijgen wie zorg kan krijgen vanuit de Wlz zijn er omschrijvingen van cliënten (cliëntschetsen) met een psychische stoornis. 

Voordelen van deze overgang

Toegang tot de Wlz betekent voor deze cliënten dat ze zekerheid hebben dat samenhangende zorg voor de lange termijn is geregeld. Ze hoeven niet steeds opnieuw aan te tonen dat ze intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Met deze overgang worden mensen met een psychische stoornis hetzelfde benaderd als mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, of mensen met een somatische of psychogeriatrische beperking of aandoening.

Indicatiestelling door CIZ

In een folder verduidelijkt het CIZ de Wlz-toegangscriteria voor de ggz-doelgroep en betrokkenen. Hierin staat uitleg over de toegangscriteria Wlz: blijvende zorgbehoefte, permanent toezicht, 24 uur per dag zorg in de nabijheid, ernstig nadeel, fysieke problemen en zware regieproblemen. Het is een verkorte weergave van de nadere uitwerking en toelichting op belangrijke begrippen in de Wlz zoals beschreven in de Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2019

Jeugd met ggz-problematiek

Psychische zorg voor jeugdigen tot 18 jaar met ggz-problematiek blijft voorlopig onder de Jeugdwet vallen. Met de Tweede Kamer is afgesproken dat jeugdigen op een nader te bepalen tijdstip toegang krijgen tot de Wlz. Om de doelgroep goed in beeld te krijgen is verder afgesproken dat er onderzoek wordt gedaan naar de omvang, de kenmerken en de behoefte aan zorg van deze doelgroep.

Alle leveringsvormen

De cliënt met een Wlz-indicatie kan kiezen voor zorg met verblijf of voor zorg thuis. Zorg thuis is op verschillende manieren mogelijk:

Een gewaarborgde hulp kan verplicht gesteld worden bij een pgb. 

Voortgezet verblijf blijft tijdelijk mogelijk

In de huidige situatie wordt verblijf in een ggz-instelling met psychiatrische behandeling na drie jaar gefinancierd vanuit de Wlz. Het gaat dan om een tijdelijke aanspraak: voortgezet verblijf. Deze mogelijkheid blijft voorlopig bestaan naast de blijvende toegang tot de Wlz. 

Regiotafels 

Op 10 regiotafels werken gemeenten, zorgverzekeraars, CIZ, VWS en andere partijen samen aan een goede overgang van cliënten naar de Wlz. U vindt hier de issuelijst uit deze overleggen (versie augustus 2019). Dit werkdocument zal de komende maanden regelmatig geactualiseerd worden. 

Heeft u vragen?

Zorgverleners en mensen die voor iemand met een psychische stoornis zorgen, kunnen contact opnemen met het Juiste Loket, via telefoonnummer 030-7897878 en e-mailadres meldpunt@juisteloket.nl

Gemeenten en zorgaanbieders die vragen hebben over de gevolgen voor hun organisatie (dus geen cliëntvragen) kunnen een e-mail sturen naar ondersteuning.regiotafels@qconsultzorg.nl

Documenten

  • Voor de toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis heeft het ministerie van VWS een implementatieplan opgesteld. Download het implementatieplan (pdf)
  • In opdracht van het ministerie van VWS heeft bureau HHM in samenwerking met vertegenwoordigers van tien verschillende zorgorganisaties vijf Wlz-GGZ-zorgprofielen ontwikkeld voor cliënten die mogelijk vanwege een psychische stoornis toegang krijgen tot de Wlz. Download het rapport Wlz-GGZ-zorgprofielen (pdf)
  • In opdracht van het ministerie van VWS heeft bureau HHM een inventarisatie onder alle zorgaanbieders verricht die zorg en ondersteuning verlenen aan deze doelgroep. Download de rapportage met de resultaten van deze inventarisatie (pdf)