‘Wlz-indiceerbaren’ per 1-1-2020 over naar reguliere Wlz

Mensen in de groep ‘Wlz-indiceerbaren’ krijgen nu zorg op basis van het Wlz-overgangsrecht. Zij hebben nog recht op de zorg volgens hun laatste indicatie van vóór de Wlz. Met het overgangsrecht werd voorkomen dat deze mensen er in zorg op achteruit zouden gaan. Dit overgangsrecht loopt tot 1 januari 2020. Het gaat om ongeveer 9.000 mensen.

Wat gebeurt er als het overgangsrecht afloopt?

Hoort u bij de groep Wlz-indiceerbaren? Dan valt uw zorg vanaf 1 januari 2020 onder de gewone Wlz. Met een aantal regelingen is nu geborgd dat u dezelfde zorg kunt houden als onder het overgangsrecht. Dit gaat als volgt:

  1. Voor ongeveer 70% van de groep biedt het reguliere Wlz-zorgprofiel voldoende ruimte om de zorg te continueren.
  2. Voor ongeveer 15% van de groep liggen de kosten van zorg tussen de 100% en 125% van de beschikbare middelen in hun zorgprofiel. Zij kunnen een beroep doen op de regeling Extra Kosten Thuis. Deze regeling is sinds 1 juli 2018 verruimd.
  3. Bij de overige mensen zijn de kosten hoger dan 125% van de beschikbare middelen in hun zorgprofiel. Zij kunnen een beroep doen op de meerzorgregeling.

Het merendeel van deze cliënten (76%) heeft een persoonsgebonden budget.

Brief van het zorgkantoor

In juni heeft u hierover een persoonlijke brief van het zorgkantoor ontvangen.

Hoort u bij groep 1 of 2? Dan gaat het vooral om een administratieve omzetting. Voor de regeling Extra kosten thuis hoeft u zelf geen aanvraag in te dienen (ook niet als u een pgb heeft).

Hoort u bij de 3e groep? Dan start het zorgkantoor de meerzorgprocedure. De procedure wordt zo gevolgd dat u zo min mogelijk belast wordt, ook als u een pgb heeft. Bovendien kan een cliëntondersteuner u helpen bij de procedure. Het zorgkantoor beoordeelt of de zorg thuis nog steeds verantwoord is en welke zorginzet hiervoor nodig is. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de geboden zorg in de afgelopen jaren.

Het gaat het verder?

Het is de bedoeling dat u uiterlijk 1 oktober 2019 weet waar u vanaf 2020 op kunt rekenen. Bij de regeling Extra kosten thuis en de meerzorgregeling krijgt u voor meerdere jaren zekerheid over de middelen die beschikbaar zijn voor uw zorg.

De zorgkantoren verzorgen samen met vertegenwoordigers van de cliëntorganisaties en brancheorganisaties van zorgaanbieders verdere voorlichting over de overgang naar de gewone Wlz.

Bewoners van Fokus-woningen die vallen onder de groep “Wlz-indiceerbaren”

Hoort u bij de groep Wlz-indiceerbaren en woont u in een Fokuswoning? Dan krijgt u nu zorg en ondersteuning in uw woning op basis van de subsidieregeling ADL-assistentie. De zorg en ondersteuning buiten uw woning valt op dit moment – op grond van de overgangsregeling – onder de Wlz in plaats van de Wmo en Zvw.

Op 1 januari 2020 stopt het overgangsrecht en wordt uw zorg en ondersteuning buiten de woning vanuit de Wmo en Zvw geboden, net als bij andere bewoners van adl-clusterwoningen. Dit geldt ook voor zorg in huis die zo gespecialiseerd is dat Fokus het niet zelf kan bieden.

Voor wijkverpleging buitenhuis vanuit de Zvw heeft u een indicatie nodig van een HBO-opgeleide wijkverpleegkundige (niveau 5). Het is aan te raden om hier een verpleegkundige voor te benaderen met gespecialiseerde kennis van uw intensieve zorgvraag.

Het ministerie van VWS overlegt met gemeenten en zorgverzekeraars over een zorgvuldige overgang naar de Wmo en Zvw. De zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland coördineren de overgang. Verdere informatie wordt verzorgd door de zorgkantoren in samenwerking met vertegenwoordigers van de cliëntorganisaties en brancheorganisaties van zorgaanbieders.

Heeft u nog vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen over het einde van het Wlz-overgangsrecht (pdf van Zorgverzekeraars Nederland). Of neem contact op met uw zorgkantoor of het Juiste Loket.