Cliënten GGZ vanaf 2021 toegang tot Wlz

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Wel moeten zij voldoen aan de bestaande Wlz-toegangscriteria.

Voor wie?

Het gaat hierbij naar verwachting om 10.000 cliënten die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Deze groep cliënten krijgt nu zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning of de Zorgverzekeringswet.

Om een beeld te krijgen wie zorg kan krijgen vanuit de Wlz zijn er omschrijvingen van cliënten (cliëntschetsen).

Voordelen van deze overgang

Toegang tot de Wlz betekent voor deze cliënten dat ze zekerheid hebben dat samenhangende zorg voor de lange termijn is geregeld. Ze hoeven niet steeds opnieuw aan te tonen dat ze intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Met deze overgang worden mensen met een psychische aandoening hetzelfde benaderd als mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, of mensen met een somatische of psychogeriatrische beperking of aandoening.

Hoe gaat de overgang?

Zie hiervoor Overgang van cliënten in de GGZ naar de Wlz

Behandeling

Cliënten met een psychische stoornis kunnen per 2021 toegang krijgen tot de Wlz als zij voldoen aan de zorginhoudelijke criteria van de Wlz. De wetswijziging die hieraan ten grondslag ligt, regelt ook dat de aanspraak op “geneeskundige zorg zoals klinisch psychologen en psychiaters plegen te bieden” in verband met de psychische stoornis van de verzekerde (hierna ggz-behandeling) aan het verzekerde pakket van de Wlz wordt toegevoegd voor deze cliëntengroep.

De NZa adviseert om prestaties vast te stellen die aansluiten bij het bekostigingsmodel voor de ggz in de zorgverzekeringswet. Echter hiervoor wordt momenteel een nieuw bekostigingsmodel ontwikkeld. Het geplande invoeringsjaar hiervoor is 2022. Besluitvorming hierover vindt plaats in het voorjaar van 2021.
 
Dit betekent dat er in 2021 voor een tijdelijke oplossing is gekozen. De aanspraak op ggz-behandeling voor Wlz cliënten blijft tijdelijk in de Zvw. Uitzondering hierop zijn de cliënten die behandeling met verblijf van dezelfde zorgaanbieder ontvangen. Voor deze cliënten kan de ggz-behandeling via het integraal tarief bekostigd worden. In het document van de werkgroep behandeling is deze tijdelijke situatie nader uitgelegd. De handreiking van het Zorginstituut Nederland geeft de situatie weer zoals deze voor de lange termijn (waarschijnlijk vanaf 2022) voor de hele groep cliënten met een psychische stoornis zal gelden.

Meer informatie hierover:

Activiteiten

Vooruitlopend op de overgang worden verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Kamerstukken en brieven over de toegang tot Wlz voor mensen in de GGZ

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 9 juli 2019 aangenomen.

Heeft u vragen?

Organisatorische vragen

Gemeenten en zorgaanbieders die vragen hebben over de gevolgen voor hun organisatie (dus geen cliëntvragen) kunnen een e-mail sturen naar regiotafels@qconsultzorg.nl.

Cliëntvragen

Logo van het Juiste Loket

Cliënten, zorgverleners en mensen die voor iemand met een psychische stoornis zorgen, kunnen contact opnemen met het Juiste Loket, via telefoonnummer 030-7897878 en e-mailadres meldpunt@juisteloket.nl