Inkomen en uitgaven in een zorginstelling

Mensen die in een zorginstelling wonen beheren in principe zelf hun geld. Tenzij zij daar niet toe in staat zijn. Dan kan de rechter een bewindvoerder of curator aanstellen. Die wettelijk vertegenwoordiger behartigt de financiële belangen.

Inkomen

Bewoners van een zorginstelling kunnen verschillende inkomstenbronnen hebben, zoals een baan, een Wajong-uitkering, een bijstandsuitkering of AOW.

Tijdens een gedwongen opname vervalt het recht op een bijstandsuitkering. De gemeente kan dan wel bijzondere bijstand toekennen om noodzakelijke kosten te betalen, bijvoorbeeld van uw huis (bij een tijdelijke opname), uw zorgverzekering en zak- en kleedgeld. De hoogte wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie. Het gaat om de gemeente waar u een huis heeft. Als u geen huis heeft, gaat het om de gemeente waar de instelling staat.

Eigen bijdrage bij opname in een zorginstelling

Als bewoner van een zorginstelling betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is bedoeld voor de kosten die niet direct met de zorg te maken hebben, zoals huisvesting, eten, gas, water, licht, enzovoort. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen. U kunt een proefberekening maken op de website van het CAK.

Vindt u het lastig om goed met geld om te gaan?

U kunt de zorginstelling vragen of zij uw geld in bewaring kunnen nemen. U krijgt dan bijvoorbeeld elke dag zakgeld voor kleinere uitgaven. Zo voorkomt u dat u in één keer teveel uitgeeft.

Dit kan alleen als u dat zelf wilt; de zorgverleners kunnen u niet dwingen om uw geld in bewaring te geven.

U kunt advies en/of hulp krijgen van:

  • de maatschappelijk werker van de instelling
  • de zorgverleners
  • uw curator of bewindvoerder, als u die heeft

Heeft u een bewindvoerder of curator?

Dan kunt u niet over uw eigen geld beslissen. U krijgt zakgeld. Voor grotere uitgaven moet u toestemming vragen aan uw bewindvoerder of curator.

Als u geld in bewaring wilt geven bij uw zorgverleners, moet u ook eerst toestemming vragen aan de bewindvoerder of de curator.

Bewindvoering en curatele staan los van de opname

U komt niet automatisch onder bewind of curatele als u wordt opgenomen of behandeld in een zorginstelling.

(Contant) geld voor persoonlijke uitgaven 

Persoonlijke uitgaven betaalt u van uw eigen geld; u krijgt daarvoor geen geld van de instelling.