De vier zorgwetten

Sinds 2015 is de zorg anders georganiseerd. De AWBZ bestaat niet meer. 

Zorg thuis

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en andere mensen kunnen blijven ontmoeten. Daarbij kijkt de gemeente wat ouderen of mensen met een beperking zelf nog kunnen. En wat familie, vrienden of buren kunnen doen. De gemeente kan zo nodig ondersteuning thuis bieden.

Via de zorgverzekering kunnen mensen (medische) zorg thuis krijgen, zoals verpleging en persoonlijke verzorging. Dat heet dan wijkverpleging.

Zorg in een instelling

Mensen die de hele dag zorg of toezicht nodig hebben, hebben recht op verblijf in een zorginstelling. Het gaat dan om zware zorg voor kwetsbare ouderen, gehandicapten en mensen met een psyschische aandoening. Thuis (blijven) wonen met zorg kan ook, maar alleen als levering van de zorg thuis verantwoord is.

In welke wetten is dit geregeld?

De organisatie van de langdurige zorg is vastgelegd in deze wetten:

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)
  In de Wmo staat dat gemeenten ondersteuning bieden bij zelfstandig wonen en meedoen in de maatschappij. En ook beschermd wonen voor mensen met een psychische aandoening.
   
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)
  Verpleging en verzorging thuis is opgenomen in de Zorgverzekeringswet. Deze zorg heet wijkverpleging.
   
 • Jeugdwet
  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijna alle zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren.
   
 • Wet langdurige zorg (Wlz)
  Deze wet regelt de zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten. Dit is de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Van AWBZ naar de nieuwe zorgwetten