Lage eigen bijdrage voor mpt (maximaal 20 uur zorg per maand)

Laatste wijziging: 22 maart 2018

Een modulair pakket thuis (mpt) is zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen die thuis wonen, en die niet alle zorg uit de Wlz-indicatie (in natura) willen afnemen of zorg van verschillende gecontracteerde aanbieders krijgen. Zoals bij alle Wlz-zorg betaalt u ook voor de zorg via een mpt een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage gaat veranderen voor mensen met een mpt die maximaal 20 uur per maand zorg afnemen. Dit heet de Maatregel modulair pakket thuis ≤ 20 uur.

Wat houdt de Maatregel modulair pakket thuis ≤ 20 uur in?

Heeft u een modulair pakket thuis en ontvangt u maximaal 20 uur zorg per maand? Dan is uw eigen bijdrage € 23,- per maand. Dat is het minimumbedrag voor zorg thuis in de Wlz. Het kan zijn dat het aantal uren zorg per maand wisselt: soms boven de 20 uur, soms eronder. Dan betaalt u € 23,- voor de maanden dat u 20 uur zorg of minder zorg ontvangt, en een hogere eigen bijdrage voor de maand(en) waarin u meer dan 20 uur zorg afneemt.

Uren 'Begeleiding groep' (dagbesteding) via een mpt tellen niet mee

De uren begeleiding groep (dagbesteding) via een mpt tellen in 2016 en 2017 nog niet mee in de berekening van de eigen bijdrage voor het mpt. Dit komt omdat gegevens over zorggebruik nu niet worden aangeleverd bij het CAK.
Let op: Met ingang van het jaar 2018 zal begeleiding groep (dagbesteding) wel mee gaan tellen.

Wie valt onder de Maatregel modulair pakket thuis ≤ 20 uur?

U komt hiervoor in aanmerking als u een modulair pakket thuis (mpt) heeft en sinds 4 januari 2016 maximaal 20 uur zorg per maand afneemt. Bij een wisselend aantal uren geldt de regeling alleen voor de maanden waarin u (minder dan) 20 uur zorg heeft afgenomen.

Uitzondering: combinatie met pgb

Deze maatregel geldt niet als u een combinatie heeft van een persoonsgebonden budget (pgb) en mpt. Dan blijft uw eigen bijdrage hetzelfde en is deze alleen afhankelijk van uw inkomen en vermogen en of u AOW-gerechtigd bent of niet.

Meerpersoonshuishouden

Hebben uw partner en u beiden een mpt? Uw gezamenlijke eigen bijdrage wordt dan € 23,- per maand als u allebei ≤ 20 uur per maand zorg afneemt.

Wanneer treedt de Maatregel modulair pakket (mpt) ≤ 20 uur in werking?

De maatregel wordt ingevoerd met terugwerkende kracht vanaf 4 januari 2016. U krijgt het bedrag dat u in 2016 teveel heeft betaald weer terug van het CAK. In uitzonderlijke situaties kan het gaan om een bijstelling van de eigen bijdrage van € 701,80 per maand naar € 23,- per maand.

Waarom is de Maatregel modulair pakket (mpt) ≤ 20 uur gemaakt?

Sinds januari 2016 wordt de eigen bijdrage voor het mpt op dezelfde manier berekend als de eigen bijdrage voor het persoonsgebonden budget (pgb). De eigen bijdrage voor het mpt is niet meer van het aantal uren zorg dat u afneemt.
Dit gold ook voor een groep mensen die in de praktijk slechts enkele uren mpt-zorg blijkt af te nemen omdat zij veel hulp krijgen van naasten (informele zorg). Na de wijziging kregen zij een rekening voor de eigen bijdragen die niet langer in verhouding stond tot de daadwerkelijke zorgvraag. Mensen konden hierdoor het gevoel krijgen ontmoedigd te worden in het inzetten van vrijwillige mantelzorg.

Om deze situatie te voorkomen wordt de eigen bijdrage voor mpt vastgesteld op het (al bestaande) minimum van € 23,- per maand voor mensen die maximaal 20 uur zorg per maand afnemen. De grens van 20 uur is gekozen omdat de eigen bijdrage daarmee in verhouding staat tot de kostprijs van de zorg.

De maatregel is dus bedoeld om mensen die weinig Wlz-zorg afnemen zo veel mogelijk te ontzien omdat zij hulp uit hun eigen omgeving krijgen.

N.B. Deze maatregel is in december 2016 in het Staatsblad (nr. 527) gepubliceerd.