Hulp bij psychische problemen

Laatste wijziging: 17 februari 2018

Hulp bij psychische problemen is bijvoorbeeld ambulante psychische hulp (op afspraak), een opname in een GGZ-instelling en onderdak en begeleiding (beschermd wonen). 

Onder welke zorgwetten valt geestelijke gezondheidszorg?

Zorg en ondersteuning voor mensen met psychische klachten kan gefinancierd worden vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Psychische behandeling: Zvw

Deze psychische hulp en behandeling valt onder de Zorgverzekeringswet:

  • Lichte psychische hulp bij de huisarts of praktijkondersteuner GGZ.
  • Basis GGZ (bij lichte of matige klachten), bijvoorbeeld gesprekken met een psycholoog.
  • Gespecialiseerde GGZ (bij zwaardere problemen), bijvoorbeeld behandeling door een psychiater. 
  • Opname met behandeling in een GGZ-instelling: de zorgverzekering vergoedt de eerste drie jaar van de opname.  

Meer informatie vindt u bij Zorginstituut Nederland. Welke therapieën precies worden vergoed kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.  

Opname bij acute psychische problemen: Zvw

Zie hiervoor: 

Langer dan 3 jaar verblijf en behandeling in een GGZ-instelling: Wlz

De eerste drie jaar van een opname met behandeling in een GGZ-instelling wordt betaald door de zorgverzekeraar.

Blijkt na drie jaar dat u langere tijd verblijf met behandeling nodig heeft? Dan vraagt uw behandelaar bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) een indicatie aan voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze indicatie heet Voortgezet verblijf (GGZ-B). Uw GGZ-instelling geeft hierover meer informatie.  

Beschermd wonen: Wmo

De gemeente is verantwoordelijk voor beschermd wonen voor mensen met psychiatrische en psychosociale problemen die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen, maar die geen psychiatrische behandeling met verblijf nodig hebben. 

Onderzoek naar (blijvend) toegang tot Wlz voor GGZ-cliënten

De overheid onderzoekt of de zorg voor mensen met psychiatrische problemen die blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur zorg per dag zorg in de nabijheid, ondergebracht kan worden in de Wet langdurige zorg. Zie voor meer informatie: Zorginstituut Nederland.

In november 2017 heeft staatssecretaris Blokhuis de Tweede Kamer laten weten dat hij de Wlz ook open wil stellen voor mensen met een psychische aandoening. In het regeerakkoord is het voornemen opgenomen om met een wetsvoorstel te komen. 

 

Wilt u persoonlijk advies? Neem contact op met het Juiste Loket (voor cliënten, naasten en professionals)

Heeft u nog geen zorg en wilt u weten wat bij uw situatie past?

Kijk dan op Regelhulp.nl