Hulp bij eten en drinken (maaltijden)

Zelf niet kunnen koken, problemen met slikken, het bestek niet kunnen vasthouden... Hulp bij het eten en drinken kan om allerlei redenen nodig zijn. 

Er zijn dan ook verschillende vormen van hulp bij het eten en drinken. Bijvoorbeeld:

 • De maaltijd klaarmaken en klaarzetten.
 • Kante-en-klare maaltijd bezorgen. 
 • U eraan herinneren dat het tijd is om te eten.
 • Iemand die in de buurt blijft als u eet en drinkt, bijvoorbeeld als u zich ernstig kunt verslikken.
 • Toediening van het eten en drinken.

Onder welke zorgwetten valt hulp bij de maaltijden?

Hulp bij de maaltijden kan vallen onder:

 • Zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) 
 • Hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Wijkverpleging vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Kunt u zelf kiezen vanuit welke wet u hulp bij eten en drinken wilt?

Nee, dat kan niet. De aard van uw zorgvraag bepaalt onder welke wet uw zorg en ondersteuning valt.

Wanneer krijgt u hulp bij maaltijden vanuit de Wet langdurige zorg? 

Heeft u een indicatie voor Wlz-zorg? Bij die indicatie krijgt u een zorgprofiel. In het zorgprofiel staat op welke zorg u recht heeft. 

Met een Wlz-indicatie kunt u in een zorginstelling wonen, zoals een verpleeghuis of instelling voor gehandicaptenzorg. U krijgt dan hulp bij het eten en drinken als u dat nodig heeft.

U kunt ook Wlz-zorg thuis krijgen. Dat kan op 3 manieren:

 • Met een volledig pakket thuis: één zorgaanbieder levert alle zorg uit uw zorgprofiel bij u thuis. 
 • Met een modulair pakket thuis: u kiest een aantal soorten zorg uit uw zorgprofiel. Een of meer zorgaanbieders leveren die zorg bij u thuis. 
 • Met een persoonsgebonden budget: u krijgt een budget beschikbaar waarmee u zelf zorg inkoopt. 

Hulp bij het eten en drinken is niet mogelijk als u kiest voor een modulair pakket thuis. Toezicht bij de maaltijd kan wel mogelijk zijn (dat valt onder begeleiding). Bespreek met uw zorgkantoor of dat kan.

Als u Wlz-zorg krijgt, kan uw gemeente u geen individuele begeleiding bij de maaltijden bieden. Veel gemeenten hebben ook algemene maaltijdvoorzieningen, zoals Tafeltje-dek-je. Daar kunt u wel gebruik van maken. 

Wanneer krijgt u een maaltijdvoorziening vanuit de Wmo?

Hulp bij het eten en drinken kan worden vergoed vanuit de Wmo als:

 • u geen indicatie heeft voor Wlz-zorg, en
 • u hulp bij het eten nodig heeft om zelfstandig te blijven wonen, en 
 • u niet genoeg hulp krijgt van uw eventuele partner of huisgenoten, mantelzorger of andere personen in uw omgeving, en 
 • u geen geneeskundige zorg nodig heeft (zie hieronder bij Zvw).

Voor Wmo-ondersteuning kunt u terecht bij uw gemeente. 

Waneer krijgt u hulp bij het eten vanuit de Zvw? 

Hulp bij het eten en drinken kan worden vergoed vanuit de zorgverzekering als u ‘behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop’ heeft. Dat is het geval als:

 • u geen indicatie heeft voor de Wlz, en
 • uw gezondheidssituatie snel kan veranderen en verslechteren, en
 • u al veel zorg krijgt van uw huisarts of het ziekenhuis, en
 • u vanwege medische redenen niet zelf kunt eten en drinken. U heeft bijvoorbeeld hulp nodig om het eten in uw mond te brengen of er is een grote kans dat u zich verslikt.

Een wijkverpleegkundige stelt de indicatie voor hulp bij de maaltijden. U kunt op twee manieren in contact komen met de wijkverpleegkundige: 

 • via uw eigen zorgaanbieder (als u al thuiszorg krijgt); 
 • via uw zorgverzekeraar (als u nog geen thuiszorg krijgt, of als u zelf inkoopt met een pgb). 

Krijgt u zowel wijkverpleging als Wmo-ondersteuning?

Krijgt u een maaltijdvoorziening vanuit de Wmo en heeft u ook wijkverpleging? Dan kan de gemeente de wijkverpleging inhuren om de maaltijdvoorziening ook te doen, zodat u geen extra hulpverleners thuis krijgt.  

Wat kunt u doen als het niet duidelijk is?

U kunt contact opnemen met het Juiste Loket.

Wilt u persoonlijk advies? Neem contact op met het Juiste Loket (voor cliënten, naasten en professionals)

Heeft u nog geen zorg en wilt u weten wat bij uw situatie past?

Kijk dan op Regelhulp.nl