Tijdelijke vervanging van mantelzorg

Laatste wijziging: 12 augustus 2019

Wat is mantelzorg?

Mantelzorgers zorgen voor hun partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Zij geven die zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met die persoon. Mantelzorg is meer dan de gebruikelijke hulp die mensen elkaar geven. 

Vervangende zorg als de mantelzorg wegvalt

Vervangende zorg wordt ook respijtzorg genoemd. Respijtzorg betekent dat iemand de zorg overneemt van uw mantelzorger. Bijvoorbeeld als uw mantelzorger op vakantie gaat, of als hij of zij de zorg tijdelijk niet aan kan. Ook logeren of dagopvang is een vorm van vervangende zorg die de mantelzorger ontlast.  

Het kan gaan om professionele zorg, maar ook vrijwilligerszorg. 

Onder welke zorgwetten valt vervangende zorg?

Professionele respijtzorg kan vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, gemeente) of de Wet langdurige zorg (Wlz, zorgkantoor). In sommige aanvullende zorgverzekeringen is respijtzorg opgenomen. 

  • U kunt terecht bij de gemeente als de zorgvrager zelf jeugdhulp of Wmo-ondersteuning krijgt. Vraag uw gemeente naar de mogelijkheden. 
  • U kunt terecht bij het zorgkantoor als de zorgvrager zelf een indicatie heeft voor zorg uit de Wlz. 
  • Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk binnen de aanvullende verzekering. Zie voor meer informatie: Mezzo

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

  • Mezzo: landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg.
  • Ypsilon: vereniging voor naastbetrokkenen van mensen met een psychose.
  • Regelhulp.nl: informatie over ondersteuning van mantelzorgers.