Verpleging en verzorging voor volwassenen

Laatste wijziging: 23 februari 2019

Wat is verpleging en verzorging?

 • Verpleging is bijvoorbeeld wondverzorging, het toedienen van injecties, toediening van medicijnen en stomazorg.  
 • Bij verzorging gaat het bijvoorbeeld om hulp bij het aan- en uitkleden, het wassen en douchen en de verzorging van de huid. Dit wordt vaak hulp bij 'algemene dagelijkse levensverrichtingen' genoemd (ADL). 

Onder welke zorgwetten valt verpleging en verzorging?

Verpleging en verzorging kan betaald worden vanuit:

 • de Wet langdurige zorg (Wlz)
 • de zorgverzekering (wijkverpleging)
 • (alleen verzorging:) de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Kunt u zelf kiezen vanuit welke wet u verpleging en verzorging wilt?

Nee, dat kan niet. De aard van uw zorgvraag bepaalt onder welke wet uw zorg en ondersteuning valt.  

Wanneer krijgt u verpleging en verzorging vanuit de Wlz?

De Wlz is bedoeld voor mensen die hun hele leven zorg nodig zullen hebben. Het gaat om intensieve zorg: u heeft permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig. Met een Wlz-indicatie kunt u in een zorginstelling gaan wonen, maar u kunt de zorg ook thuis krijgen of zelf inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Als u een Wlz-indicatie heeft, wordt verpleging en verzorging betaald vanuit de Wlz. 

Bent u behandeld door een medisch specialist en schrijft uw specialist verpleging thuis voor? Dan wordt die verpleging ook betaald vanuit de Wlz. Behalve als het ziekenhuis de verpleging zelf organiseert en levert. Dan is het onderdeel van de ziekenhuiszorg en wordt het door de zorgverzekeraar vergoed, ook als u een Wlz-indicatie heeft. Zie voor meer informatie: Verandering in de financiering van verpleging.

Voor verpleging en verzorging vanuit de Wlz betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. 

Wanneer krijgt u verpleging en verzorging vanuit de zorgverzekering (wijkverpleging)?

Persoonlijke verzorging valt onder wijkverpleging als u:

 1.  geen indicatie heeft voor Wlz-zorg, en
 2. 'behoefte heeft aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop'.  

U heeft behoefte aan geneeskundige zorg als:

 • u verpleging en/of verzorging nodig heeft vanwege een medische aandoening;
 • uw gezondheidssituatie snel kan veranderen en verslechteren, en
 • u al veel zorg krijgt van uw huisarts of het ziekenhuis, en

Voor wijkverpleging betaalt u geen eigen bijdrage/eigen risico. 

Wanneer krijgt u verzorging vanuit de Wmo?

Hulp bij de persoonlijke verzorging valt onder de Wmo als u:

 • geen indicatie heeft voor Wlz-zorg, en
 • u verzorging nodig heeft om zelfredzaam te zijn en om mee te doen in de samenleving. 

De gemeente kan een eigen bijdrage vragen voor Wmo-ondersteuning. 

Wat gebeurt er als u Wmo-verzorging krijgt en ziek wordt?

Krijgt u persoonlijke verzorging vanuit de Wmo en heeft u om medische redenen (tijdelijk) meer verzorging nodig? Dan wordt uw volledige persoonlijke verzorging (tijdelijk) vanuit de zorgverzekering betaald (wijkverpleging). 

Herstelt u na verloop van tijd van de lichamelijke ziekte of aandoening? Dan wordt de gemeente weer verantwoordelijk voor de persoonlijke verzorging.  

Krijgt u wijkverpleging én verzorging vanuit de Wmo?

Het kan zijn dat persoonlijke verzorging in uw situatie onder de Wmo valt, en u ook wijkverpleging ontvangt. Dan kan de gemeente de wijkverpleging inhuren om de verzorging ook te doen. Zo heeft u minder hulpverleners in huis.

Wordt u van het ene loket naar het andere verwezen?

U kunt contact opnemen met het Juiste Loket voor informatie en advies (voor cliënten, naasten én professionals). 

Het kan zijn dat uw gemeente of zorgverzekeraar denkt dat u voldoet aan de voorwaarden van de Wlz. Dan vragen zij u om een Wlz-indicatie aan te vragen bij het CIZ. Meer informatie hierover staat in Verwijst uw gemeente/zorgverzekeraar u naar het CIZ?