De zorgwetten

Laatste wijziging: 18 januari 2018

Zorg thuis

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en andere mensen kunnen blijven ontmoeten. Daarbij kijkt de gemeente wat ouderen of mensen met een beperking zelf nog kunnen. En wat familie, vrienden of buren kunnen doen. De gemeente kan zo nodig ondersteuning thuis bieden.

Via de zorgverzekering kunnen mensen (medische) zorg thuis krijgen, zoals verpleging en persoonlijke verzorging. Dat heet dan wijkverpleging.

Zorg in een instelling

Mensen die de hele dag zorg of toezicht nodig hebben, hebben recht op verblijf in een zorginstelling. Het gaat dan om zware zorg voor kwetsbare ouderen, gehandicapten en mensen met een psyschische aandoening. Thuis (blijven) wonen met zorg kan ook, maar alleen als levering van de zorg thuis verantwoord is.

Hoe is langdurige zorg en ondersteuning wettelijk geregeld?

De organisatie van de langdurige zorg is vastgelegd in deze wetten:

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)
  In de Wmo staat dat gemeenten ondersteuning bieden bij zelfstandig wonen en meedoen in de maatschappij. En ook beschermd wonen voor mensen met een psychische aandoening.
   
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)
  Verpleging en verzorging thuis is opgenomen in de Zorgverzekeringswet. Deze zorg heet wijkverpleging.
   
 • Jeugdwet
  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijna alle zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren.
   
 • Wet langdurige zorg (Wlz)
  Deze wet regelt de zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken die 24 uur per dag zorg in de buurt of permanent toezicht nodig hebben. 

Hoe is de kwaliteit van zorg geregeld?

 • WGBO
  Rechten van patiënten/cliënten staan in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet geldt niet alleen voor medische handelingen en alle zorg die daarmee samenhangt. Ook verpleging en verzorging en nazorg valt onder de WGBO.  
   
 • Wkkgz
  De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) regelt wat goede zorg is, en wat u kunt doen als u ontevreden bent over de zorg.
   
 • Wet BIG
  De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) beschermt cliënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners.