Wie vallen onder de Regeling Wlz-indiceerbaren?

Laatste wijziging: 23 februari 2018

In de Regeling Wlz-indiceerbaren (4 december 2014) staan zes groepen mensen die voor het overgangsrecht in aanmerking kwamen op basis van hun toenmalige AWBZ-indicatie. Hieronder staan de indicaties (het soort zorg en de omvang, oftewel functies en de klassen) waar het om ging.

1. Mensen met >18 dagdelen zorg per week

Dit kan gaan om:

  • kortdurend verblijf of tijdelijk verblijf,
  • begeleiding groep,
  • behandeling groep
  • en/of individueel verpleegkundig toezicht.

2. Intensieve kindzorg bij meervoudig complexe beperking

Het gaat hier om meervoudig complex gehandicapte kinderen met verstandelijke beperkingen tussen de 5 en 19 jaar.

NB: In de kamerbrief van 9 december 2014 is besloten dat ook kinderen van 0 tot 5 jaar met IKZ en een verstandelijke beperking in aanmerking komen voor het Wlz-overgangsrecht.

3. Mensen met minimaal 8 dagdelen behandeling groep (VG)

Het gaat hier om kinderen en volwassenen met als dominante grondslag een verstandelijke beperking. Dominante grondslag wil hier zeggen dat de verstandelijke beperking de belangrijkste reden is voor de zorg.

Bij deze groep horen ook kinderen met een ernstige verstandelijke beperking die bepaalde zorg krijgen in een kinderdienstencentrum (KDC). 

4. Mensen met kortdurend verblijf

Dit gaat om indicaties die zijn afgegeven na 1-1-2011.

5. Mensen met 25 uur of meer per week individuele zorg (LG)

Het gaat hier om mensen met de grondslag 'lichamelijke handicap'; de zorg kan bestaan uit: persoonlijke verzorging, begeleiding en/of verpleging.

NB: In de kamerbrief van 9 december 2014 is besloten dat mensen met ADL-assistentie die daarnaast minimaal 25 uur per week aanvullende ondersteuning krijgen, voor die aanvullende ondersteuning ook een beroep kunnen doen op het Wlz-overgangsrecht. De ADL-assistentie zelf valt in 2015 al onder een subsidieregeling van de Wlz.

6. Individueel verpleegkundig toezicht thuisbeademing

Het gaat hier om individueel verpleegkundig toezicht in verband met thuisbeademing (alleen volwassenen).

Ademhalingsondersteuning voor mensen in ADL-woning

In de Commissiebrief van 17 december staat dat ook mensen in een ADL-clusterwoning met ademhalingsondersteuning in aanmerking komen voor het Wlz-overgangsrecht.


Uitzonderingen

Het Wlz-overgangsrecht geldt niet voor:

  • Cliënten die bovenstaande zorg krijgen vanwege een psychiatrische aandoening;
  • Kinderen die intensieve kindzorg krijgen en geen verstandelijke beperking hebben;
  • Cliënten die palliatief terminale zorg krijgen. 
  • Kinderen (< 18 jaar) die verpleging krijgen in verband met thuisbeademing.
  • Cliënten met ADL-assistentie in een ADL-woning die minder dan 25 uur per week aanvullende zorg hebben. NB: Woont u in een ADL-woning en krijgt u ademhalingsondersteuning? Dan komt u wel in aanmerking voor het Wlz-overgangsrecht (de eis van 25 uur geldt dan niet).

Deze zorg valt sinds 2015 onder de Zorgverzekeringwet, Wmo 2015 en/of Jeugdwet.